Käm­pe­torps­sko­lan för­se­nas ett halvår

TERMINSSTART 2020. Där­för drö­jer jät­te­byg­get i Älv­sjö

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Linn Ma­tik­ka linn.ma­tik­ka@di­rekt­press.se

Re­no­ve­ring­en och ut­bygg­na­den av bli­van­de jät­te­sko­lan i Älv­sjö för­se­nas. De nya ele­ver­na skul­le få bör­ja hös­ten 2019 – nu ser in­flytt­ning­en ut att bli först vår­ter­mi­nen 2020.

Käm­pe­torps­sko­lan kom­mer att bli som ny när den sto­ra re­no­ve­ring­en och om­bygg­na­den är klar. Ti­di­ga­re rym­de sko­lan 350 låg­sta­di­e­e­le­ver – in­om en snar fram­tid ska det fin­nas plats för 1 080 ele­ver från för­sko­le­klass till ni­an.

Er­sätts med ny för­sko­la

Från bör­jan var tan­ken att de nya ele­ver­na skul­le kun­na in­vi­ga de nya klass­rum­men un­der hös­ten 2019, men pro­jek­tet har bli­vit ett halvår försenat och nu ser in­flytt­ning­en ut att kun­na bli först vår­ter­mi­nen 2020.

– Vi hit­ta­de ing­en plats dit vi kun­de flyt­ta den pa­vil­jong­för­sko­la som fanns på om­rå­det. Först i hös­tas fick vi bygg­lov för en ny pa­vil­jong på Ju­ve­le­rarvä­gen, sä­ger Be­rit Berg­gren, pro­jek­t­an­sva­rig på Si­sab, som an­sva­rar för om­bygg­na­den av Käm­pe­torps­sko­lan.

Den ska er­sät­tas av en helt ny för­sko­la i två plan, med sex av­del­ning­ar, all­de­les i när­he­ten av Käm­pe­torps­sko­lan.

De barn som gick på sko­lan har eva­ku­e­rats till Sol­ber­ga­sko­lan. En av de gam­la skol­bygg­na­der­na och en gammal vakt­mäs­tar­bo­stad har ri­vits och tre helt nya bygg­na­der ska byg­gas. De två ur­sprung­li­ga bygg­na­der­na som är kvar re­no­ve­ras just nu upp och byggs om.

– I stort sett blir allt nytt, det är i prin­cip ba­ra ska­let kvar. Men hu­vud­bygg­na­den är spe­ci­ell och be­va­ras som den var ti­di­ga­re, där får vi i prin­cip in­te änd­ra nå­got, sä­ger Be­rit Berg­gren.

Den gam­la gym­pa­hal­len har ri­vits och i stäl­let ska ele­ver­na som går på den nya sko­lan ha gym­nas­tik på en ny id­rotts­plats bred­vid sko­lan, där två nya id­rotts­hal­lar byggs och det ska fin­nas en 11-man­na­plan med konst­gräs.

Ut­om­hus­gym för bar­nen

En ny skol­gård ska ock­så an­läg­gas, som en­ligt Be­rit Berg­gren kom­mer att bli ”väl­digt fin”.

– För äld­re ele­ver kom­mer det att fin­nas ett ute­gym och för de yng­re lek­plat­ser med klätt­ring bland an­nat. Det ska ock­så bli en ut­om­hus­scen och två konst­nä­rer job­bar med varsitt verk till skol­går­den, en skulp­tur och ett an­nat konst­verk som ska fin­nas på sce­nen.

Käm­pe­torps­sko­lan i Älv­sjö hål­ler på att re­no­ve­ras och byg­gas ut och kom­mer att bli som ny när den är fär­dig. Från bör­jan skul­le de nya ele­ver­na få bör­ja hös­ten 2019 – men in­flytt­ning­en har för­se­nats ett halvår. I stort sett blir allt nytt, det är i prin­cip ba­ra ska­let kvar.

FO­TO: AIX ARKITEKTER/STOCK­HOLMS STAD

VISIONSBILD. Så här är det tänkt att om­rå­det ska se ut, med den ut­bygg­da och re­no­ve­ra­de Käm­pe­torps­sko­lan, id­rotts­hal­lar­na, fot­bolls­pla­nen och för­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.