Gran­nar i Grön­dal

är tröt­ta på klot­ter

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Om du bor i Grön­dal har du sä­ker­li­gen sett de för­fall­na bygg­na­der­na och klott­ret från Tvär­ba­nan. Trots att bå­de bo­en­de och bygg­her­ren vill ri­va sto­ra de­lar av om­rå­det och byg­ga bo­stä­der finns ing­en pro­gnos än för när det ska ske.

Det gu­la hu­set med kros­sa­de föns­ter och de ned­gånga mind­re bygg­na­der­na med klot­ter är en his­ke­lig syn för många som rör sig på Löv­holms­vä­gen. En som tyc­ker att det är dags att hu­set rivs är Åke Eriks­son som bor i Grön­dal. Han me­nar att om­rå­det runt Färg­fa­bri­ken mel­lan Lil­je­hol­men och Grön­dal bli­vit för­slum­mat och att klott­ret ger en sig­nal om att det är fritt fram att ut­fö­ra än­nu mer ska­de­gö­rel­se.

– Jag tyc­ker man ska spränga he­la ski­ten, det gör mind­re vä­sen då, nu är det ett jät­te­fint knar­kar­stäl­le och lätt att ta sig in i, sä­ger Åke.

Vik­tigt med histo­ria

Skans­ka som äger mar­ken har vid fle­ra till­fäl­len an­sökt om riv­nings­till­stånd, men ef­tersom bygg­na­den är klas­si­fi­ce­rad av Stads­mu­se­et som kul­tur­hi­sto­riskt vär­de så mås­te be­slu­tet tas på po­li­tisk ni­vå.

– Vi vill ri­va så fort som möj­ligt och har kon­takt med stads­bygg­nads­kon­to­ret för att hit­ta en lös­ning och kun­na sät­ta igång, sä­ger Os­kar Ku­rasz, mark­nads­om­rå­des­chef på Skans­ka.

Stads­mu­se­et me­nar att Löv­hol­mens in­du­stri­histo­ria har be­ty­del­se och att det är vik­tigt att spa­ra bygg­na­der från oli­ka epo­ker av Stock­holms in­du­stri­histo­ria.

– Själ­va grön­klass­ning­en sä­ger in­te vad man får el­ler in­te får gö­ra, ut­an det är det på­gåen­de plan­ar­be­tet som be­stäm­mer vil­ka hus som ska spa­ras. Som vi har för­stått det ut­i­från de skis­ser fas­tig­hets­ä­gar­na pre­sen­te­rat så vill de ri­va bygg­na­den, sä­ger Sig­ne Wird­by, bygg­nads­an­tik­va­rie och hand­läg­ga­re på Stads­mu­se­et.

Be­slu­tet att på­bör­ja de­talj­pla­ne­ar­be­tet för ett helt nytt Löv­hol­men togs i no­vem­ber, och ef­tersom det är ett gam­malt in­du­stri­om­rå­de så kan det ha med­fört mark­för­ore­ning­ar och lik­nan­de fak­to­rer som mås­te ut­re­das. Det fak­tum att Ce­men­ta först mås­te flyt­ta in­nan det kan bör­ja byg­gas är även det en pa­ral­lell på­gåen­de pro­cess.

– Vi tit­tar på vil­ka bygg­na­der som ska spa­ras och in­te, men det här plan­ar­be­tet har pre­cis bör­jat och ge­ne­rellt bru­kar man då va­ra spar­sam med riv­ning ifall bygg­na­der­na har kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, sä­ger Ann-So­fi Run­dquist, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

I vår kom­mer ett sam­råd äga rum till­sam­mans med stads­bygg­nads­kon­to­ret där bygg­pla­nen ska dis­ku­te­ras. Då kom­mer även all­män­he­ten kun­na del­ta och ha möj­lig­het till syn­punk­ter på plan­ar­be­tet.

Vi vill ri­va så fort som möj­ligt.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

FÖRFALL. ”Un­ge­fär en kvadrat­kilo­me­ter av Grön­dal är för­slum­mat”, me­nar Grön­dals­bon Åke Eriks­son och syf­tar på klott­ret och de för­fall­na bygg­na­der­na på Löv­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.