Har du pro­blem med sy­nen och/el­ler hör­seln?

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå stockholmare -

Du som har syn- el­ler hör­sel­ned­sätt­ning kan få hjälp och trä­ning för att kla­ra var­da­gen. Sta­dens hem­in­struk­tö­rer för syn- och hör­sel­ska­da­de ger råd och stöd, in­for­me­rar om hjälp­me­del och trä­nar dig i hem­met och närmil­jön, ut­an kost­nad. Tis­dag 20 mars kan du träf­fa Hä­gerstenLil­je­hol­mens hem­in­struk­tö­rer kloc­kan 13.00–15.00 i Hob­byn på Tre­kan­tens ser­vice­hus. Där be­rät­tar de om sitt ar­be­te och vi­sar smarta hjälp­me­del för syn och hör­sel som un­der­lät­tar i var­da­gen. Väl­kom­men! Mer in­for­ma­tion: le­e­na.da­nesh­mand@ stock­holm.se, 08-508 23 586.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.