Sve­ket mot Årsta­fäl­tet

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - Bo Hell­gren

Årsta­fäl­tet var äm­nat att äm­nat att bli ” Cen­tral Park” för söd­ra Stock­holm ef­ter ned­lägg­ning­en av tra­fik­le­den Årstalän­ken när Söd­ra Län­ken öpp­na­des. De som har job­bat för Årsta­fäl­tets al­la mil­jö/ häl­so- möj­lig­he­ter i drygt tio år är Nät­ver­ket Årsta­fäl­tet.

Det Nät­ver­ket hål­ler sitt Års­mö­te tis­da­gen den 20 mars kloc­kan 19 i Brf. Myss­ling­ens för­e­nings­lo­kal Sand­fjärds­ga­tan 134 i Års­ta.

Det fanns ett tvär­po­li­tiskt en­häl­ligt be­slut att Årsta­fäl­tet skul­le be­va­ras som ett grön­om­rå­de fre­dat från bo­stads­byg­gan­de från 2000. Ett be­slut som först S-majoriteten bör­ja­de nag­ga i kan­ten och sen Al­li­ans-majoriteten helt kör­de över när dom kom till mak­ten 2006.

Helt ut­an någ­ra som helst sam­råd ut­lys­te Al­li­ans­ma­jo­ri­te­ten en in­ter­na­tio­nell ar­ki­tekt­täv­ling för bo­stads­byg­gan­de på stör­re de­len av Årsta­fäl­tet. Det finns all an­led­ning att vi al­la till­sam­mans age­rar mot det­ta po­li­tis­ka svek av grön­om­rå­det Årsta­fäl­tet och gör det­ta till en val­frå­ga in­för hös­tens val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.