NYSTART FÖR UNGDOMENS HUS I ÄLV­SJÖ

Ungdomens Hus i Älv­sjö har job­bat hårt för att loc­ka yng­re be­sö­ka­re och bli av med stök. Och de har lyc­kats. Un­der vå­ren drog de igång pro­jek­tet ”Är du va­ken?”.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Al­la kän­ner al­la här, vi går el­ler har gått i sam­ma sko­la och bor i när­he­ten. Man kan va­ra sig själv här.

Hip­hop dun­kar på hög vo­lym i hög­ta­lar­na. Någ­ra häng­er i ”ba­ren” där man kan kö­pa fi­ka och nud­lar (jät­te­bil­ligt), and­ra sit­ter vid ett bord och spe­lar fy­ra i rad, en del spe­lar kort. Stäm­ning­en är av­spänd och väl­kom­nan­de.

– Man kom­mer hit för att um­gås, träf­fa kom­pi­sar. Al­la kän­ner al­la här, vi går el­ler har gått i sam­ma sko­la och bor i när­he­ten. Man kan va­ra sig själv här, sä­ger Don­ja, som går till Ungdomens Hus i Älv­sjö näs­tan var­je dag.

Haft pro­blem med stök

Det är in­te så stort. För­u­tom kafé och sof­for och bord och kudd­hör­nan finns ock­så ett film­rum, två mu­sik­stu­di­os och en trä­nings­lo­kal/spe­gel­sal. Den se­na­re an­vänds bå­de för upp­styr­da trä­nings­pass och dans och spon­tant av ung­do­mar­na själ­va. Det som

slår en när man kom­mer dit är att ing­en sit­ter med sin mo­bil­te­le­fon.

I pe­ri­o­der har det va­rit stö­kigt ut­an­för går­den och vid Lerkrogspar­ken, med äld­re ung­do­mar som har då­ligt in­fl ytan­de på de yng­re och som syss­lar med fel sa­ker.

– Då fick vi age­ra vak­ter istäl­let för att läg­ga tid på att gö­ra ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter med ung­do­mar­na. Vi vill in­te till­ba­ka dit, sä­ger Tor­björn Ljung­blom, chef för fri­tids­verk­sam­he­ten i Älv­sjö stads­del.

Har bli­vit lug­na­re

Se­dan 1,5 år till­ba­ka har det här lug­nat ner sig och det häng­er ihop med att stads­de­len valt att sän­ka ål­dern på går­den, från 13 år till max 18 år, i stäl­let för max 20 år som ti­di­ga­re. Det har gjort att fler yng­re har hit­tat dit. Nytt i år är ar­be­tet som två av le­dar­na på går­den dra­git igång un­der ru­bri­ken ”Är du va­ken?”.

– Vi vill gö­ra ung­do­mar­na med­vet­na, att de ska få en bätt­re för­stå­el­se för sam­häl­let och värl­den ut­an­för Älv­sjö. Många unga har ing­en aning om vad som hän­der där ute. Där­för tes­tar vi det här, sä­ger Fah­mi Ber­zi­zoui.

Nej till ping­is­bord

Förs­ta de­len, som på­gått un­der vå­ren, har hand­lat om ex­tre­mism och flykt. Som en del av det bjöds Ha­nif Azi­zi in till går­den för att fö­re­lä­sa, po­li­sen som kom till Sve­ri­ge som en­sam­kom­man­de, nio år gam­mal, och höll på att ham­na i ett ter­rornät­verk i Mel­la­nöstern. Ett ti­o­tal ung­do­mar har del­ta­git un­der vå­ren och pro­jek­tet fort­sät­ter i höst, men med ett an­nat te­ma.

Någ­ra sa­ker som kom­mer upp vid sam­ta­len med ung­do­mar­na är öns­ke­mål om ett bil­jard- el­ler ping­is­bord, och läng­re öp­pet­ti­der.

– Vi har fak­tiskt ak­tivt valt att in­te ha var­ken ping­is el­ler bil­jard. Främst ur ett jäm- ställd­hets­per­spek­tiv, ef­tersom det näs­tan all­tid ute­slu­tan­de är kil­lar som spe­lar och att bå­da ten­de­rar att ska­pa mer pro­blem än det som är po­si­tivt, sä­ger Tor­björn Ljung­blom.

De har pro­vat att ha öp­pet lör­da­gar, men sat­sar nu istäl­let på ” te­malör­da­gar” med rik­ta­de ak­ti­vi­te­ter som trä­ning, mu­sik och works­hops.

I dag är går­den öp­pen mån­dag till tors­dag 16-21, fre­da­gar till 22, med cir­ka 4550 be­sö­ka­re per kväll.

– Det är ock­så ett ak­tivt val, 13- 14- åring­ar ska in­te springa ute till kloc­kan 24 på nät­ter­na, det blir ock­så ett spring mel­lan sta­tio­nen och går­den som vi in­te vill ha.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HAJAR. Fri­tids­le­da­ren Wange­ci Bengts­son spe­lar kort med Ma­til­da och Ro­nal­do. VÄN­NER. De­ni­se, Ab­shir, Hus­sam och Is­se.

GÖR SKILL­NAD. Ma­lik (till väns­ter) och Ro­nal­do (till hö­ger) har va­rit med i pro­jek­tet Är du va­ken? där de tit­tat på film och dis­ku­te­rat och lyss­nat på fö­re­läs­ning: ”Det vi­sar skill­na­der­na i and­ra län­der, vad man kan ham­na i fäng­el­se för, och hur bra vi...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.