Gratis fot­bolls­trä­ning he­la som­ma­ren

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Nu ska Öst­ber­ga-bar­nen bli en del av Ör­by IS. Näs­ta helg drar klub­ben igång gratis pro­va på­fot­boll på Li­se­bergs IP.

Lo­ka­la fot­bolls­klub­ben Ör­by IS vill eta­ble­ra sig i Öst­ber­ga där­för star­tar de gratis drop in-fotboll på fre­da­gar. Idén är att locka nya spe­la­re och med­lem­mar från fram­förallt Öst­ber­ga.

– Det finns ing­en fot­bolls- för­e­ning i Öst­ber­ga så tan­ken är att vi ska ta hand om barn och unga där som vill bör­ja spe­la fotboll, sä­ger Tot­te Rasmus­sen, ut­bild­nings­an­sva­rig i Ör­by IS.

Pro­va-på-fot­bol­len star­tar fre­dag 27 april och hål­ler på än­da till slu­tet av ok­to­ber. Ti­der­na är 16-18 för åk 4-6 och 18-20 för åk 7-9. Bå­de tje­jer och kil­lar är väl­kom­na.

– Om tje­jer­na vill så kom­mer vi ord­na en egen spely­ta för dom, sä­ger Tot­te Rasmus­sen.

Det kom­mer att fin­nas två-fy­ra in­struk­tö­rer på plats, bå­de man­li­ga och kvinn­li­ga och per­so­nal från Frys­hu­set, och sats­ning­en stöds av Enskede- Års­ta- Vantör stads­dels­nämnd.

– Man kom­mer och går som man vill, det är inga krav ut­an det hand­lar om att pro­va på och ha kul.

I sam­band med det­ta kom­mer ÖIS även star­ta nya lag för barn föd­da 2013 och upp­start­s­träf­far för det äger rum i bör­jan av maj.

– Då hop­pas vi träf­fa nya för­äld­rar från Öst­ber­ga som kanske vill en­ga­ge­ra sig i för­e­ning­en. Vi be­hö­ver för­stärk­ning, sär­skilt av per­so­ner från and­ra kul­tu­rer och med oli­ka bak­grund, sä­ger Tot­te Rasmus­sen.

FOTO: STOCK­HOLM STAD

LISEBERG. Ör­by IS bju­der in gratis trä­ning­ar på fre­da­gar för att vär­va kids från Öst­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.