Så ska Träd­går­den gö­ras om in­för pre­miä­ren i vår

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Ro­bin Hög­berg

Träd­går­den skru­var upp par­ty­fak­torn in­för som­mar­pre­miä­ren den 4 maj. Natt­klub­ben kom­mer då ha ett helt nytt dans­golv och ett ”re­vo­lu­tio­ne­ran­de ljud­sy­stem”.

Po­pu­lä­ra natt­klub­ben Träd­går­den, be­lä­gen un­der Skan­stulls­bron, kom­mer va­ra helt om­gjord när den öpp­nar igen för sä­song­en. Näs­tan allt på om­rå­det har byggts om och fått ny plats.

Bland an­nat pla­ne­ras ett helt nytt, centralt dans­golv och ett nytt ljud­sy­stem. Det­ta ”re­vo­lu­tio­ne­ran­de” ljud­sy­stem ska ”få stock­hol­mar­na att dan­sa – och gran­nar­na att få so­va”, skri­ver Hu­set un­der bron, som bland an­nat dri­ver Träd­går­den, i ett press­med­de­lan­de.

Hållt öp­pet i 15 år

För­änd­ring­ar­na är de störs­ta som gjorts se­dan Träd­går­den öpp­na­de 2003.

En vik­tig fak­tor för att kun­na ge­nom­fö­ra sats­ning­en är att ägar­na nyss teck­nat ett femå­rigt hy­res­kon­trakt för Träd­går­den, en­ligt press­med­de­lan­det.

Hu­set un­der bron har dess­utom an­ställt en ny kre­a­tiv chef, Jo­han­na Beck­man, in­för årets sä­song.

Natt­klub­ben bru­kar va­ra öp­pen från maj till sep­tem­ber var­je år.

FOTO: JO­HAN­NA LUND­BERG

SNART. Den 4 maj öpp­nar Träd­går­den för sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.