26 nya sko­lor på gång till Sö­derort

Nio nya sko­lor pla­ne­ras i Lil­je­hol­men/Älv­sjö

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bron Utd Md - Andreas Jen­nische 073-600 69 20 andreas.jen­nische@di­rekt­press.se

Fram till 2040 krävs 34 000 nya grund­sko­le­plat­ser i Stock­holm för att få plats med al­la nya ele­ver. 26 nya sko­lor ska nu byg­gas i Sö­derort – och nio av dem ham­nar i Lil­je­hol­men/Älv­sjö.

LIS­TA: Fram till 2040 krävs 34 000 nya grund­sko­le­plat­ser för att al­la ele­ver i det väx­an­de Stock­holm ska få plats.

En ny rap­port från sta­den vi­sar hur den lång­sik­ti­ga pla­ne­ring­en för det­ta ser ut: 48 helt nya sko­lor runt om i stan fram till 2040, samt till- och ut­bygg­nad av än­nu fler re­dan be­fint­li­ga.

Ba­ra i Hä­gersten-Lil­je­hol­men och Älv­sjö pla­ne­ras nio styc­ken.

Må­let med den lång­sik­ti­ga pla­ne­ring­en är att sko­lor in­te ska “glöm­mas bort” när det byg­gas nya bo­stä­der. Och ge­nom att pe­ka ut spe­ci­fi­ka plat­ser re­dan nu hop­pas sta­den slip­pa för­dy­ring­ar när sko­lor­na väl ska byg­gas.

– Ti­di­ga­re har sko­lor­na kom­mit in för sent i pro­ces­sen. Vat­ten­sjuk mark, bul­ler, el­ler gam­la bygg­na­der som va­rit tvung­na att ri­vas har gjort att fle­ra byg­gen kostat många mil­jo­ner ex­tra, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S).

Al­la nya sko­lor pla­ne­ras för att rym­ma i snitt 900 ele­ver.

En stor ut­ma­ning

Fi­nan­sie­ring­en blir en­ligt Ol­le Bu­rell (S) en stor ut­ma­ning fram­ö­ver.

– Ett vik­tigt nyc­kel­tal är hur stor an­del av skol­peng­en som går till lo­ka­ler och där ser vi att det nog kom­mer att tic­ka upp nå­gon pro­cent, sä­ger han.

Pla­ne­ring­en ut­går ifrån idén att al­la stock­hol­ma­re ska kun­na väl­ja en kom­mu­nal grund­sko­la i den eg­na stads­de­len. Nya el­ler ut­bygg­da frisko­lor in­går in­te.

I prin­cip al­la nya byg­gen möts av pro­tes­ter i Stock­holm. Vad gör ni för att fö­re­gå det när det gäl­ler de här sko­lor­na?

– Man kan all­tid för­sö­ka fö­re­byg­ga onö­digt över­kla­gan­de ge­nom att be­rät­ta om hur stort be­ho­vet är av de här nya sko­lor­na. När vi byg­ger nytt gör vi det på ett så­dant sätt att det ska va­ra ex­tra lätt för för­e­ning­ar i när­om­rå­det att kun­na hy­ra sam­lings­lo­ka­ler där på kväl­lar och hel­ger.

Vat­ten­sjuk mark, bul­ler, el­ler gam­la bygg­na­der som va­rit tvung­na att ri­vas har gjort att fle­ra byg­gen kostat många mil­jo­ner ex­tra.

MÅNGA ELE­VER BLIRE… Bec­kers­hu­set i Löv­hol­men ska så små­ning­om bli sko­la. Progno­sen att det krävs 34 000 nya grund­sko­le­plat­ser in­om Stock­holm till 2040, men i pla­ne­rings­un­der­la­get in­går plat­ser för cir­ka 56 000 ele­ver för att ha li­te mar­gi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.