Där­för tving­as han bunk­ra spo­or i sin gar­de­rob

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bron Utd Md - El­la Sö­der­berg

Trots att de ny­pro­du­ce­ra­de hu­sen byggts av ett fö­re­tag med tyd­ligt mil­jötänk står 148 lä­gen­he­ter i Sol­ber­ga ut­an åter­vin­nings­möj­lig­he­ter se­dan de blev kla­ra i hös­tas. Hä­gerstens­bon Alex­an­der Klaar har hit­tat en egen lös­ning.

När bygg­fö­re­ta­get Wal­len­stam pla­ne­ra­de de nya hy­res­rät­ter­na på Sko­dons­vä­gen 3–7 fick de hö­ra att sta­den pla­ne­ra­de att byg­ga en åter­vin­nings­sta­tion på and­ra si­dan Folk­parks­vä­gen. Där­för be­stäm­de de att ing­et mil­jö­r­um be­höv­des i nya hu­sen. Men strax fö­re in­flytt i hös­tas be­slu­ta­de sta­den att det trots allt in­te skul­le byg­gas en åter­vin­nings­sta­tion – och nu står hy­res­gäs­ter­na ut­an möj­lig­het att åter­vin­na sitt av­fall.

Alex­an­der Klaar flyt­ta­de in i en av de ny­bygg­da lä­gen­he­ter­na i hös­tas och är be­svi­ken på att han in­te kan källsor­te­ra.

– Jag tyc­ker det är kons­tigt att man in­te byggt ett åter­vin­nings­rum, vi har ju ga­rage och cy­kel­rum. Just nu tving­as jag för­va­ra mitt av­fall i gar­de­ro­ben.

En kvarts pro­me­nad bort

När­mas­te åter­vin­nings­sta­tion lig­ger an­ting­en på Gö­ta­lands­vä­gen el­ler på Älv­sjö­vä­gen och tar un­ge­fär en kvart att pro­me­ne­ra till. Bred­vid Alex­an­ders hus – på Sko­dons­vä­gen 12–16 – byggs just nu nya trä­hus med in­flytt i vår. De hu­sen är ut­rus­ta­de med mil­jö­r­um, men dit har Alex­an­der och hans gran­nar in­te be­hö­rig­het.

Hur kom­mer det sig att trä­hu­sen fick mil­jö­r­um men in­te de som byggts ti­di­ga­re?

– Där­för att de skul­le lig­ga nå­got läng­re bort från den pla­ne­ra­de åter­vin­nings­sta­tio­nen och det räk­na­des som för långt av­stånd, sä­ger Eli­sa­beth Vans­vik, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Wal­len­stam.

Just nu tit­tar man på hur pro­ble­met ska lö­sas, even­tu­ellt ska de bo­en­de i de be­fint­li­ga hu­sen ges möj­lig­het att kom­ma in i de nya trä­hu­sens mil­jö­r­um i fram­ti­den, men än är ing­et be­stämt.

På Wal­lenstams hem­si­da står det att man har ett tyd- ligt håll­bar­hets­tänk och fo­ku­se­rar myc­ket på mil­jöfrå­gor. Nå­got som kan tyc­kas märk­ligt med tan­ke på att 148 lä­gen­he­ter in­te haft möj­lig­het att källsor­te­ra se­dan i hös­tas.

– Vi är myc­ket an­ge­läg­na om att lö­sa det­ta så fort som möj­ligt och job­bar för fullt med att hit­ta en lös­ning. Vi kan dock in­te be­rät­ta om det för­rän det är helt klart, men vi kom­mer snart åter­kom­ma med be­sked till hy­res­gäs­ter­na, sä­ger Eli­sa­beth Vans­vik.

Bör­jar ge upp

För Alex­an­der Klaar in­ne­bär den långa vän­te­ti­den att han bör­jat ge upp sin åter­vin­nings­va­nor.

– Jag har slu­tat att åter­vin­na vis­sa sa­ker ef­tersom det in­te går att ha allt hem­ma.

Jag tyc­ker det är kons­tigt att man in­te byggt ett åter­vin­nings­rum, vi har ju ga­rage och cy­kel­rum.

FOTO: PRIVAT

BUNKRAR. Trots att Alex­an­der Klaar bor i ny­pro­duk­tion tving­as för­va­ra sin åter­vin­ning i sin gar­de­rob i brist på mil­jö­r­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.