BRON UTD MD

– men re­no­ve­ring­en skjuts upp igen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bron Utd Md - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

”Lil­je­holms­bron är så sli­ten att den mås­te re­no­ve­ras så snabbt det är möj­ligt”, så lät det för tre år se­dan. Trots det har ingen­ting hänt. Nu kan vi av­slö­ja att ar­be­tet skjuts upp yt­ter­li­ga­re.

Det var tra­fik­kon­to­ret som, 2015, slog fast att Lil­je­holms­bron har så ned­gång­na klaf­far att ett fort­satt ut­nytt­jan­de ut­an åt­gär­der skul­le med­fö­ra ett för­dy­rat un­der­håll och risk för att bä­rig­he­ten mins­kar till följd av rost, sprick­bild­ning och tra­si­ga för­band.

Bron var i be­hov av en skynd­sam re­no­ve­ring och pla­nen var att på­bör­ja ar­be­tet un­der 2017, men så blev det in­te. I no­vem­ber 2017 med­de­la­de tra­fik­kon­to­ret att ar­be­tet skul­le flyt­tas fram yt­ter­li­ga­re, det på grund av and­ra åt­gär­der som skul­le gö­ras i om­rå­det.

Kärvs ny ut­red­ning

Nu kan vi av­slö­ja att tra­fik­kon­to­ret kom­mit fram till att en ny ut­red­ning mås­te gö­ras, nå­got som gör att re­no­ve­ring­en av bron skjuts upp yt­ter­li­ga­re. Ex­akt vad det hand­lar om för ut­red­ning vill tra­fik­kon­to­ret in­te sva­ra på.

– Jag hål­ler på att skis­sa fram ett nytt re­vi­de­rat ut­red­nings­be­slut som ska tas upp i nämn­den i maj. Det finns ett ut­red­nings­be­slut från 2015 men nu ska vi allt­så gö­ra en ny ut­red­ning, sä­ger So­fi Pers­son, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret.

Vad in­ne­bär den nya utred­ning­en kon­kret?

– Det kan jag in­te sä­ga i nu­lä­get, jag hål­ler på att skis­sa på det nu, sä­ger So­fi Pers­son.

Hur för­se­nat är ar­be­tet?

– Vi har in­te så myc­ket att sä­ga för till­fäl­let, det re­vi­de­ra­de ut­red­nings­be­slu­tet kom­mer tas upp i maj­nämn­den. Det här är ingen­ting som kom­mer på­bör­jas i när­tid.

När vi vill stäl­la fler frå­gor hän­vi­sar So­fi Pers­son till tra­fik­kon­to­rets press­av­del­ning som sva­rar så­här i ett mejl:

”Det tjäns­teut­lå­tan­de med för­slag på re­vi­de­rat ut­red­nings­be­slut för Lil­je­holms­bro­ar­na som hål­ler på att tas fram är in­te fär­dig­skri­vet än­nu. Där­för går det i dags­lä­get in­te att sva­ra mer i de­talj på des­sa frå­gor. Först be­hö­ver den po­li­tis­ka pro­ces­sen ha sin gång.”

FOTO: LINDA GREN

FLYT­TAS FRAM. Lil­je­holms­bron är i stort be­hov av re­no­ve­ring, men ar­be­tet är upp­skju­tet på obe­stämd fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.