”Dy­lan-klas­sen” läx­ar upp Aka­de­mi­en

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bron Utd Md - Christoffer Röstlund Jonsson

En kom­pis­pro­me­nad i Nac­ka­re­ser­va­tet, och en fi­ka på äng­en. Så tyc­ker den rik­skän­da Bob Dy­lan­klas­sen i Björk­ha­gen att Svens­ka aka­de­mi­en ska lö­sa sitt käb­bel. Nu har de skri­vit ett brev till le­da­mö­ter­na – och kung­en.

Låg­sta­di­e­e­le­ver­na i Björk­ha­gens sko­la blev riks­be­kan­ta då de skrev ett brev till Bob Dy­lan när han fick No­bel­pri­set. Se­dan dess har de hun­nit flyt­ta upp till års­kurs tre, samt släp­pa två böc­ker, som ti­di­ga­re i år fi­ra­des med släpp­fest på No­bel­mu­se­et.

Och bar­nens fa­sci­na­tion för No­bel­pris­re­la­te­ra­de ny­he­ter fort­sät­ter. Nu har de skri­vit ett brev som postats till Svens­ka aka­de­mi­en samt Kung Carl XVI Gustaf, där klas­sen ger hand­fas­ta och kon­kre­ta råd om hur den se­nas­te ti­dens bist­ra kon­flik­ter ska kun­na lö­sas. Bland an­nat skri­ver de att de le­da­mö­ter som ” kän­ner sig vux­na i Aka­de­mi­en ska pra­ta och sam­ar­be­ta li­te mer”, och att:

”När vi in­te var bra på det gick vi kom­pis­pro­me­na­der och pra­ta­de med varand­ra, frå­ga­de och sva­ra­de på frå­gor. Vi lär­de kän­na varand­ra bätt­re. Vi lär­de oss om re­spekt och an­svar, hur man blir en bra kom­pis och vad gläd­je be­ty­der för var och en. Var och en kan ta an­svar för sig själv.”

Klass 3c i Björk­ha­gen sträc­ker även ut en hand och er­bju­der sig att med­la mel­lan de kri­gan­de par­ter­na:

”Om Ers Ma­je­stät och Aka- de­mi­en har tid och vill kom­ma kan vi pro­me­ne­ra till Nac­ka­re­ser­va­tet och trä­na på det till­sam­mans. Vi kan fi­ka ock­så på äng­en.”

– Det här hör till skol­ar­be­tet då vi job­bar med ak­tu­el­la ny­he­ter, som vi se­dan kopp­lar till vå­ra vär­de­grun­der. Just nu har vi pra­tat om hem­lig­he­ter och är­lig­het, vil­ket pas­sa­de ut­märkt just med den här ny­he­ten, sä­ger klass­fö­re­stån­da­re Li­li Kap­per.

Kap­per be­rät­tar att de ock­så fått lä­ra sig hur man skri­ver ett brev, och att det for­mellt är bätt­re att skri­va ”Ers ma­je­stät” än ” tje­na kung­en”, som var ele­ver­nas första­handsval.

Bre­ven har nu postats och klas­sen in­vän­tar svar. Du lä­ser det i sin hel­het här in­till.

Vi är klass 3c från Björk­ha­gens sko­la! Vi skrev brev till Bob Dy­lan när han in­te hör­de av sig ef­ter att man sagt att han ska få No­bel­pri­set. Vi ar­be­tar myc­ket med lit­te­ra­tur och no­bel­pris­ta­ga­re. Vi skrev två böc­ker ock­så som vi släpp­te på No­bel­mu­se­et ny­li­gen. Det var jät­te­ro­ligt. Medans vi ha­de kul på­gick kanske ett bråk ovan­för i Aka­de­mi­en. Nu vill vi igen hjäl­pa bå­de Ers Ma­je­stät och Aka­de­mi­en ef­tersom vi hört att fem per­so­ner har slu­tat. Tre av dem den­na vec­ka. Fast man kan in­te slu­ta! Så sa kung­en Gustav III. Vi har kom­mit på en lös­ning: Vi tyc­ker att al­la som kän­ner sig vux­na i Aka­de­mi­en ska pra­ta och sam­ar­be­ta li­te mer. När vi in­te var bra på det gick vi kom­pis­pro­me­na­der och pra­ta­de med varand­ra, frå­ga­de och sva­ra­de på frå­gor. Vi lär­de kän­na varand­ra bätt­re. Vi lär­de oss om re­spekt och an­svar, hur man blir en bra kom­pis och vad gläd­je be­ty­der för var och en. Om Ers Ma­je­stät och Aka­de­mi­en har tid och vill kom­ma kan vi pro­me­ne­ra till Nac­ka­re­ser­va­tet och trä­na på det till­sam­mans. Vi kan fi­ka ock­så på äng­en. Vi hop­pas att Ers Ma­je­stät kan sä­ga till de i Aka­de­mi­en att de mås­te skär­pa sig. De mås­te hål­la hem­lig­he­ter som är vik­ti­ga och in­te pra­ta om det hem­ma el­ler skri­ka ut på Hötor­get, de mås­te va­ra är­li­ga om sa­ker som in­te är hem­li­ga och slu­ta sä­ga dum­ma sa­ker om varand­ra. När vi tyc­ker att någon­ting är job­bigt hop­par vi av le­ken ibland ock­så men då pra­tar nå­gon med oss om hur vi ska för­stå varand­ra bätt­re näs­ta gång. Man ska in­te ba­ra sä­ga go­natt och ad­jö. Spe­ci­ellt nu i Aka­de­mi­en om man in­te kan väl­ja någ­ra nya. Vi för­står att de som är i Aka­de­mi­en kan bli tröt­ta och gri­ni­ga av att lä­sa så många böc­ker men de mås­te tän­ka på att det är de­ras jobb att de­la ut No­bel­pris och li­te an­nat. Och att de mås­te hål­la hem­ligt det de sagt an­nars är det in­te ett dugg spän­nan­de när al­la jour­na­lis­ter står där och vet re­dan att Bob Dy­lan ska få pri­set. El­ler nå­gon an­nan! Vi hop­pas att al­la där lyss­nar på Ers Ma­je­stät, gör klo­ka be­slut och upp­för sig så som de lo­vat när de tog en stol.

Vän­li­ga häls­ning­ar ”Dy­lan­klas­sen”

FOTO: MAJA BRAND

DY­LAN­KLAS­SEN. Så här såg klass 3c i Björk­ha­gens sko­la ut när de var klass 2c och skrev brev till No­bel­pris­ta­ga­ren Bob Dy­lan 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.