Låt vår­käns­lor­na bubbla

So­len ski­ner och det sprit­ter i varen­da nerv från topp till tå. Finns nå­got bätt­re sätt att fi­ra in vår­käns­lor­na än med ett glas por­lan­de bub­bel el­ler två? Knap­past! Vi gui­dar dig till bäs­ta bub­bel­ba­rer­na i stan.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bron Utd Md -

Bon­go Bar, Bir­ger Jarls­ga­tan 37

Med si­na AW-pri­ser på 39 kro­nor gla­set mel­lan kl 17 och 19 är ba­ren in­ne i bi­o­gra­fen Zi­ta för­mod­li­gen det mest pris­vär­da ca­va-häng­et i he­la stan.

Ga­ri­to So­ci­al Club, Folkun­ga­ga­tan 81

Ny­öpp­na­de ha­ket som vill ge gäs­ter­na en känsla av Mi­a­mi med ”pa­ci­fic stre­et­food”, säl­jer även ca­va för 250 spänn flas­kan på af­ter work.

Folk­ba­ren, Horns­ga­tan 70

För yn­ka 59 spänn får du in­te ba­ra ett glas ca­va, du får även avnju­ta den i my­sig och ele­gant mil­jö in­ra­mad av sam­mets­rö­da gar­di­ner. Stor chans till kän­dis­spot­ting när skå­di­sar­na drar sig till­ba­ka ef­ter fö­re­ställ­ning på Fol­ko­pe­ran. Är det fullt är det ba­ra att knal­la över till käll­ar­ba­ren Bar Re­plik in­till, som lig­ger i sam­ma pris­klass.

Re­stau­rang Art, Dö­belns­ga­tan 45

Här­lig och pris­värd fre­dags­fe­e­ling får du i den här my­si­ga konst­ba­ren, där bubblet kos­tar 200 pix per pa­va.

Egoïs­te vin- och cham­pagne­bar, Norr­lands­ga­tan 13

Lyx­ig cham­pagne­bar med stort ut­bud mitt i Mood-gal­le­ri­an. Öp­pet 16.0021.00 på fre­da­gar.

Strand­bryg­gan, Strand­vägs­ka­jen 27

Här­lig ute­ser­ve­ring på pon­to­ner längs ka­jen, där för­bi­pas­se­ran­de bå­tar ibland läg­ger till. Sip­pa på ett glas rosé och blic­ka ut mot ho­ri­son­ten.

Pom­me Crépe­rie, Idung­a­tan 6

För den rik­ti­ga fin­sma­ka­ren. Stäl­let tar ba­ra emot för­bo­ka­de säll­skap, för ex­klu­siv cham­pagnebrunch el­ler cham­pagne­prov­ning.

Ele­ments Spa, Ring­vä­gen 98

På Cla­ri­ons Ho­tels Spa kan du in­te ba­ra ba­da ång­ba­stu och få mas­sage, du kan även avnju­ta ett glas ca­va i ut­om­huspoo­len. In­trä­de på fre­da­gar lig­ger på 395 pix.

FOTO: ANDREAS ENBUSKE FOTO: SOPHIE STIGFUR FOTO: PÄR HUGOSSON

PEPP. Få sa­ker an­das vår­käns­lor så myc­ket som ett glas sprud­lan­de cham­pagne. MI­A­MI. ”Det ska kän­nas som en sol­se­mes­ter i Mi­a­mi” sä­ger äga­ren till ny­öpp­na­de Ga­ri­to So­ci­al Club där en pa­va ca­va står högt på me­nyn. BUBBELROSA. Strand­bryg­gan på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.