Ing­et klubb­hus i sik­te för Mä­lar­höj­dens IK

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö - El­la Sö­der­berg

Ef­ter lång kamp fick Ax­els­bergs BP konst­gräs i som­ras. Men fort­fa­ran­de sak­nas to­a­let­ter, rin­nan­de vat­ten och el vid pla­nen.

Re­dan 2012 läm­na­de Mä­lar­höj­dens IK fotboll in ett med­bor­gar­för­slag om att in­te lå­ta Ax­els­bergs boll­plan ex­plo­a­te­ras med bo­stä­der – ut­an istäl­let rustas och bli klub­bens nya hem­ma­plan. För­sla­get vann ge­hör och i som­ras fick pla­nen änt­li­gen konst­gräs.

Nu fort­sät­ter klub­bens kamp för att få till ett all­hus med sam­lings­lo­kal, om­kläd­nings­rum och kafé.

Hel­gen 6-8 april hölls det förs­ta sto­ra eve­ne­mang­et på Ax­els­bergs boll­plan, Futu­re Stars Cup. Flic­kor och poj­kar i åld­rar­na 7–12 år del­tog, 130 lag spe­la­de to­talt 318 fot­bolls­mat­cher, varav cir­ka 80 mat­cher av­gjor­des på Ax­els­berg. Dock fanns var­ken rin­nan­de vat­ten el­ler el, så vat­ten­dun­kar, die­se­lag­gre­gat och ba­ja­ma­jor fanns på plats.

– Det är jät­te­kul att ha så­da­na här eve­ne­mang, men blir det då­ligt vä­der mås­te man kun­na gå in och vär­ma sig i om­kläd­nings­rum el­ler lik­nan­de. En lo­kal med kafé­verk­sam­het skul­le be­ty­da myc­ket för oss då ide­el­la för­e­ning­ar får det mesta av sin in­komst där­i­från. I nu­lä­get skul­le vi bli över­lyck­li­ga för till­fäl­li­ga ba­rac­ker, sä­ger Kristi­na Wal­les, vice ord­fö­ran­de för Mä­lar­höj­dens IK fotboll.

Just nu pla­ne­rar Stock­holm Vat­ten en tun­nel­myn­ning vid pla­nen, en av­lopps­led­ning ska dras från Brom­ma till Hen­riks­dal. Ef­tersom ar­be­tet kom­mer på­gå un­der fle­ra år lär pla­ner­na på ett klubb­hus få vän­ta yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.