Nu kan Sö­der­leds­tun­neln öpp­nas för stans cy­klis­ter

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Pa­trik Wirén Andreas Jen­nische

Det har snac­kats om det en tid och nu är tan­ken att det ska bli av. Tra­fik­kon­to­ret har fått i upp­drag att ut­re­da hur Sö­der­leds­tun­neln ska öpp­nas för cy­kel­tra­fik.

Be­ske­det kom­mer på en press­kon­fe­rens med tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) på ons­dags­mor­go­nen. Tra­fik­kon­to­ret ska ut­re­da möj­lig­he­ten att gö­ra om norr­gå­en­de kör­fäl­tet i Sö­der­leds­tun­neln mel­lan Noe Arks gränd och Horns­ga­tan

Kan cy­klis­ter­na ta tun­neln är myc­ket vun­net.

till en dub­bel­rik­tad cy­kel­tun­nel helt av­skild från öv­rig tra­fik i tun­neln.

– Stom­bus­sar­na går här, vil­ket gör att det in­te fun­ge­rar i dag. Men de tas bort 2020 i sam­band med att Ka­ta­ri­na­vä­gen öpp­nas för tra­fik igen och då änd­ras ock­så för­ut­sätt­ning­ar­na, sä­ger Da­ni­el Helldén op­ti­mis­tiskt.

En av hu­vud­or­sa­ker­na till för­sla­get är den kon­flikt som finns mel­lan fot­gäng­a­re och det öka­de an­ta­let cy­klis­ter i Göt­gats­bac­ken.

– Det är re­dan ett av Sve­ri­ges mest tra­fi­ke­ra­de cy­kel­stråk och vi vet att kom­bi­na­tio­nen av cy­klis­ter och gå­en­de in­te all­tid fun­ge­rar. Kan cy­klis­ter­na ta tun­neln är myc­ket vun­net, sä­ger han och tilläg­ger att det i nu­lä- get är cir­ka 7 000 for­don, in­klu­si­ve bus­sar­na, som tar tun­neln i dag.

– Så det hand­lar in­te om någ­ra sto­ra mäng­der.

I sam­band med press­kon­fe­ren­sen tar Helldén en pre­miär­tur ge­nom tun­neln med en EU-mo­ped, som till skill­nad från en van­lig cy­kel är tillå­ten att kö­ra i tun­neln re­dan i dag.

– Det var fan­tas­tiskt smi­digt. Det här är verk­li­gen en fram­tids­lös­ning, sä­ger han.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖRSÖK. Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) har gett tra­fik­kon­to­ret i upp­drag att prö­va hur cy­klis­ter kan ges plats i tun­neln. Här tes­tar han själv tun­neln med en EU-mo­ped.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.