Li­be­ra­ler­na tog strid för blåa jät­te­pe­ni­sen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in Johann Bernövall Christoffer Röstlund Jonsson

Det var ett sätt att dri­va med oss själ­va.

Jät­te­pe­ni­sen på Kro­no­bergs­ga­tan må­la­des över ef­ter en vec­ka ef­ter ett be­slut från fas­tig­hets­ä­ga­ren. ”Far­lig cen­sur” me­nar Kungs­holms­li­be­ra­ler­na.

I fle­ra år har Atri­um Ljung­berg lå­tit konst­närs­kol­lek­ti­vet Li­vet ska­pa på hus­fa­sa­den. Det se­nas­te ver­ket må­la­des för­ra tis­da­gen och är sig­ne­rat ga­tu­konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holt. Det fö­re­stäl­ler en blå er­i­ge­rad jät­te­pe­nis, vil­ket gett upp­hov till en in­ten­siv de­batt. I veckan med­de­lan­de Atri­um Ljung­berg att konst­ver­ket skul­le må­las över, med hän­vis­ning till ”de när­mas­te gran­nar­nas in­tres­sen”.

Vik­tigt med ytt­ran­de­fri­het

Li­be­ra­ler­na på Kungsholmen gick di­rekt ut och tog strid för pe­ni­sen med kam­pan­jen #rör­in­te­min.

– Det hand­lar om att vi vär­nar ytt­ran­de­fri­het, konst­när­skap och fri­het. Nå­got som är grun­den för vå­rat par­ti, sä­ger Mag­nus Lil­je­gren, ord­fö­ran­de för (L) på Kungsholmen-Es­sing­eö­ar­na.

I ett ti­digt ske­de gick (L) ut och de­men­te­ra­de att den blå jät­te­pe­ni­sen skul­le va­ra en start på de­ras par­ti­kam­panj. Nå­got det skäm­tats om i so­ci­a­la me­di­er ef­tersom pe­ni­sen kan lik­nas vid Li­be­ra­ler­nas lo­go­typ.

– Det var ett sätt att dri­va med oss själ­va, det­ta är mer all­var­ligt.

Un­der tors­dags­mor­go­nen vi­sa­de det sig dock att kam­pan­jen var för­gä­ves. Pe­ni­sen må­la­des över med sam­ma blå färg.

– Jag är för att man ska få sä­ga och tyc­ka vad man vill, men någ­ra grän­ser mås­te det kanske än­då fin­nas i of­fent­lig­he­ten, fun­de­rar Inga Rosén, re­se­för­säl­ja­re.

Hon bor på Kro­no­bergs­ga­tan och har va­rit gran­ne med jät­te­pe­ni­sen i en vec­ka. Själv ha­de hon hell­re sett del­fi­ner på hus­väg­gen, än det här ”jäv­la åbä­ket”.

FOTO: LINDA GREN

ÖVERMÅLAT KONSTEVERK. Jät­te­pe­ni­sen på Kro­no­bergs­ga­tan på Kungsholmen är nu­me­ra ett min­ne blott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.