Nya Hornstull fyl­ler fem –så blev re­sul­ta­tet

Gal­le­ri­an vid Hornstull fyl­ler nu fem år. Många var kri­tis­ka mot byg­get och oro fanns över att om­rå­det skul­le för­änd­ras för myc­ket. Men hur blev det egent­li­gen? Vi ställ­de frågan till tre Sö­der­malms­bor.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm -

CATHRINE VILLAFRANCA Hornstull

Det är det bäs­ta som hänt Hornstull! En ovan­ligt trev­lig och per­son­lig gal­le­ria med ro­li­ga af­fä­rer. En bra mö­tes­plats.

JOACIM CANS Hornstull

He­la om­rå­det har lyft och gal­le­ri­an är en stor del av det­ta tyc­ker jag. Att det dy­ker upp oli­ka Pop-up sto­res tyc­ker jag är jät­te­ro­ligt!

MIRANDA DEARTE Har bott vid Hornstull he­la li­vet, men nu i Lil­je­hol­men

Det blev bra! Men jag vet ju in­te hur det ha­de va­rit ut­an den här för­änd­ring­en, det ha­de ock­så kun­nat va­ra väl­digt char­migt att ha kvar det gam­la Hornstull nu när Sö­der för­änd­ras så myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.