He­tas­te frå­gor­na i Stock­holmsva­let

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Ro­bin Hög­berg ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Trygg­het och sjuk­vård är vik­ti­gast för väl­jar­na. Det vi­sar den se­nas­te Stock­holmspa­ne­len, som ta­git pul­sen in­för hös­tens val till kom­mun och lands­ting.

Stock­holmspa­ne­len kart­läg­ger vad stock­hol­ma­re tyc­ker om allt­i­från kol­lek­tiv­tra­fik, po­li­tik, kul­tur­liv och stads­bygg­nads­frå­gor.

I den se­nas­te pa­ne­len, som nyss har pub­li­ce­rats, har drygt 700 stock­hol­ma­re bland an­nat fått sva­ra på vil­ka de tyc­ker är kom­mu­noch lands­tings­va­lens vik­ti­gas­te frå­gor.

Den all­ra vik­ti­gas­te frågan i lands­tings­va­let är akut­sjuk­hu­sen och spe­ci­a­list­sjuk­vår­den, en­ligt Stock­holmspa­ne­len. På and­ra och tred­je plats kom­mer kol­lek­tiv­tra­fi­ken och för­loss­nings­vår­den.

När pa­ne­len ska lis­ta vad som är vik­ti­gast i kom­mun­va­let ham­nar trygg­het på ga­tor och torg i topp.

– Terror­då­det på Drott­ning­ga­tan och de se­nas­te årens skjut­ning­ar har med stor san­no­lik­het på­ver­kat in­vå­nar­na, kom­men­te­rar Mat­ti Ka­ta­ja, ex­pert på po­li­tik och opi­ni­ons­bild­ning på ana­lys­fö­re­ta­get Uni­ted Minds som ge­nom­fört un­der­sök­ning­en.

In­te över­ras­kad

Att trygg­hets­frå­gan an­ses vik­ti­gast bland stock­hol­mar­na över­ras­kar in­te fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S).

– Trygg­hets­frå­gor­na har va­rit högt up­pe på agen­dan, och vi har ju sta­dens egen trygg­hets­un­der­sök­ning där vi ser att fler stock­hol­ma­re Sta­dens egen trygg­hets­un­der­sök­ning vi­sar att fler stock­hol­ma­re än ti­di­ga­re kän­ner sig otryg­ga. än ti­di­ga­re kän­ner sig otryg­ga.

Över­vak­nings­ka­me­ror och ord­nings­vak­ter är två sätt att öka trygg­he­ten, me­nar Ka­rin Wann­gård.

– Stock­holm har ald­rig haft så myc­ket ord­nings­vak­ter som vi har i dag. Att job­ba mot seg­re­ga­tion tar tid, men det hand­lar om att byg­ga ihop stads­de­lar, sat­sa på för­sko­la och hö­ja skol­re­sul­ta­ten.

I lands­tings­frå­gor­na ha­de del­ta­gar­na svå­ra­re att ta ställ­ning. Kol­lek­tiv­tra­fi­ken, spe­ci­a­list­vår­den och pri­mär­vår­den fick al­la näs­tan li­ka myc­ket rös­ter. Spe­ci­a­list­vår­den kni­per dock förstap­lat­sen med knapp mar­gi­nal.

Är in­te nöjd

Ire­ne Sve­no­ni­us (M), fi­nans­lands­tings­råd, me­nar att mer in­sat­ser be­hövs när det kom­mer till de här frå­gor­na.

– I Stock­holms­re­gi­o­nen har vi kor­tast vän­te­ti­der i lan­det till bå­de spe­ci­a­list­sjuk­vår­den och pri­mär­vår­den, och vår kol­lek­tiv­tra­fik ran­kas bäst i värl­den ef­ter Hong Kong. Jag är dock in­te nöjd. Vi job­bar hårt med att vård­kö­er­na ska bort helt och med att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

FOTO:JANNIE FLODMAN

VÄSTERTORP. Trygg­het i ute­mil­jön är en av de vik­ti­gas­te frå­gor­na för väl­jar­na i höst. I Västertorp har natt­vand­ra­re, sko­lor, fäl­ta­re, so­ci­al­tjänst och polis gått sam­man för att mot­ver­ka pro­ble­men med här­ji­ga ung­doms­gäng i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.