De bju­der in Sö­derort till bräd­spels­bo­nan­za

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Christoffer Röstlund Jonsson

Bräd­spel till­ta­lar brett och är in­klu­de­ran­de, me­dan till ex­em­pel tv-spel kan va­ra rätt ex­klu­de­ran­de.

Bräd­spel är ball! Så pass pop­pis är det med tär­ning­ar, pjä­ser, kort och spel­pla­ner, att bräd­spe­len nu fått en egen dag. Och den ska fi­ras i Skarpnäck. Men in­te med Mo­no­pol. Mo­no­pol är för sa­dis­ter.

I run­da släng­ar 3 000 nya spel släpps var­je år. De se­nas­te åren har det skett en ex­plo­sion i bran­schen, med allt snab­ba­re väx­an­de po­pu­la­ri­tet som en stark hob­by för vux­na. Se­dan tre år till­ba­ka finns ock­så en in­ter­na­tio­nell dag för bräd­spe­len, ett ame­ri­kanskt på­fund. I år upp­märk­sam­mas den av för­e­ning­en Spel för 17! som fix­ar en spel­dag den 29 april.

För­ra året loc­ka­des 100 pers till Bagis fol­kets hus, men nu har man rul­lat ett snäpp läng­re på lin­je 17 och ska fyl­la Skarpnäcks kul­tur- hus med spel­sug­na.

Si­mon Par­ment och Tos­te Sta­ver är två av de en­ga­ge­ra­de som lig­ger bakom hel­da­gen.

– Kli­ché­bil­den är att vi är en ho­mo­gen grupp svet­ti­ga män som sit­ter i en käl­lar­lo­kal. Men jag sit­ter hell­re på pu­ben och spe­lar, dric­ker en öl och äter en bur­ga­re med mi­na kom­pi­sar. Bräd­spel till­ta­lar brett och är in­klu­de­ran­de, me­dan till ex­em­pel tv-spel kan va­ra rätt ex­klu­de­ran­de, för­kla­rar Si­mon Par­ment.

– Folk tän­ker att det är nör­digt och tön­tigt. Och visst, på vår ni­vå är det nör­digt där man jäm­för vil­ken ut­gå­va av ett spel som är bäst, och hål­ler sten­koll på nya släpp. Men jag trivs bra med att det är nör­digt, sä­ger Tos­te Sta­ver.

Sim­pelt – el­ler en­kelt

Så vad är då ett bräd­spel? Tja, det är allt från få­ni­ga fa­mil­je­spel till krigs­spel som tar vec­kor att ta sig ige­nom. El­ler så kan det va­ra ett te­ma­spel, som tv- ba­se­ra­de ”Ga­me of thro­nes”. Det kan va­ra nå­got sim­pelt kort­ba­se­rat för kring en hund­ring, el­ler ”Gloom­ha­ven”, en lå­da på tio ki­lo som kos­tar en bra bit över tu­sen­lap­pen och tar ett och ett halvt år att av­ver­ka.

Men man skil­jer på bräd­spel och roll­spel, och fi­gur­spel, där me­kan­det med små gub­bar är en stor del.

– Med fi­gu­rer­na är det myc­ket pys­sel och en­sam­tid. Och det kos­tar. Bräd­spel är bil­li­ga­re och myc­ket mer so­ci­alt. Man um­gås. Ibland snac­kar man skit, me­dan and­ra spel är en in­tel­lek­tu­ell ut­ma­ning som krä­ver tan­ke­kraft, sä­ger Si­mon.

Mo­no­pol är bann­lyst

För den so­ci­a­le är det ba­ra att dy­ka upp på kul­tur­hu­set. Ta med ditt fa­vo­rit­spel om du vill, an­nars till­han­da­hål­ler Spel för 17! en blan­dad kom­pott. Dock in­te värl­dens mest kän­da spel: Mo­no­pol.

– Nej, det byg­ger på sa­dism. Man blir in­te go­da vän­ner av det, det byg­ger på att för­ned­ra varand­ra. Mo­der­na spel byg­ger mind­re på sånt, och mer på att sam­ar­be­ta. Där­för blir det säl­lan bråk.

VUXENKUL. Tos­te Sta­ver och Si­mon Par­ment vill att Stock­holms al­la spe­len­tu­si­as­ter vall­fär­dar till Skarpnäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.