Fär­ger och sma­ker i blo­mod­ling­ar i år

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Sacharias Källdén

Då var det änt­li­gen dags för sta­den att få färg – och smak. I tors­dags plan­te­ra­des de förs­ta vår­blom­mor­na på Oden­plan.

Sta­dens bloms­ter­pro­gram går ut på att plantera 200 000 lö­kar och plan­tor på 200 cen­tra­la plat­ser run­tom i Stock­holm. I år är in­spi­ra­tio­nen häm­tad från den frans­ka ba­roc­ken. Med fär­ger­na oran­ge, vin­rött och blått är tan­ken att folk in­te ba­ra ska kun­na tit­ta på blom­mor­na, ut­an även ta sig en smak­bit och in­spi­re­ras till eg­na bal­kongod­ling­ar.

I tors­dags tog tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) förs­ta spad­ta­get med ena han­den och en kru­ka dill i and­ra.

”Ex­tra kul med bland­ning”

– Jag tyc­ker det är ex­tra ro­ligt med bland­ning­en nyt­ta och nö­je. Här mix­as tul­pa­ner med gräslök, och det ska kom­ma fler ät­ba­ra sa­ker på and­ra plat­ser. Som jag för­stått det är in­te tan­ken att stock­hol­mar­na ska gå och äta upp allti­ho­pa till mid­som­mar­sil­len, men om man sma- Här mix­as tul­pa­ner med gräslök, och det ska kom­ma fler ät­ba­ra sa­ker på and­ra plat­ser. kar på det så är det ing­et far­ligt ut­an kan va­ra en del av upp­le­vel­sen av sta­den.

Nå­gon som re­a­ge­ra­de på den ny­till­kom­na färg­klic­ken ut­an­för tun­nel­ba­nan var Lot­ta Eg­mar.

– Fan­tas­tiskt! Un­der­ba­ra fär­ger. Det lig­ger ju li­te i ti- den det här med ur­ban od­ling. Det här är ju en ce­ment­plat­ta, så att få all den här fär­gen är otro­ligt. Det en­da jag tän­ker på är om någ­ra över­för­fris­ka­de går och kis­sar här på kväl­len. Vi får sköl­ja av no­ga in­nan vi sma­kar, sä­ger hon.

Te­mat byts ut

Te­mat på plan­tor­na byts ut när års­ti­den för­änd­ras och plan­te­ring­ar­na sker på plat­ser nä­ra kol­lek­tiv­tra­fik och där myc­ket folk är i rö­rel­se. På Val­borg ska allt va­ra klart.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BLOMSTERPRAKT. Från och med i tors­dags ser det ut så här på Oden­plan. Da­ni­el Helldén (MP) tog förs­ta spad­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.