11 FRÅ­GOR TILL ...

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholmshelg -

Jag be­hö­ver en lyft­kran för att ta mig upp på to­an. Men det har mer med min vikt att gö­ra.

... den brit­tis­ke ko­mi­kern Omid Dja­li­li som rul­lar in på Söd­ra te­a­tern den 2 maj. Tre sa­ker du all­tid tar med på tur­né?

– Min all­ra ilsk­nas­te kamp­lust, Ron Je­re­mys in­spi­re­ran­de skrif­ter, och en upp­blås­bar nack­kud­de, sån som de säl­jer på flyg­plat­ser. Då om jag får trå­kigt kan jag le­ka att jag är en si­do­ka­rak­tär i Star Wars.

Vad vill du ha i lo­gen?

– Vat­ten. Och ce­ment. Jag käm­par med en osund fix­e­ring att byg­ga med te­gel­ste­nar.

Kons­ti­gas­te gig du gjort?

– Stock­holm. Jag be­rät­tar när det är över.

Vem är ko­mi­ker­bran­schens störs­ta röv­hål?

– Jag! Kom och kol­la så får du re­da på var­för.

Ke­bab el­ler fala­fel?

– Bå­da. El­ler som jag kal­lar det: Ke­fa­fa­lab.

När sa du se­nast nå­got elakt till nå­gon, och ång­ra­de dig?

– Jag vill in­te sva­ra på den här rus­kigt dum­ma frågan. Det är up­pen­bart en rik­tigt kor­kad halv­dan då­re till jour­na­list som stäl­ler den, nå­gon som in­te ens har IQ-för­må­gan att gö­ra en kor­rekt in­ter­vju.

En låt som all­tid får dig att dan­sa?

– ”Dan­ci­ng queen” med Ab­ba. Ef­tersom jag är en drott­ning. Och det är Eng­lands na­tio­nalsång. Vad kan jag sä­ga, jag gil­lar en ut­ma­ning.

Hur be­skri­ver du Lon­don för nå­gon som ald­rig va­rit där?

– Det är in­te som Stock­holm. Men ga­tor­na är gjor­da av guld. Dock: om du är hem­lös och för­sö­ker so­va på ga­tan får du bö­ta 100 pund. Vil­ket är un­ge­fär vad en starköl i Sve­ri­ge kos­tar.

När var du rik­tigt pac­kad se­nast?

– Jag dric­ker in­te al­ko­hol, har ald­rig gjort och tän­ker in­te bör­ja. Men jag fat­tar var­för du frå­gar: al­ko­hol är så dyrt i Sve­ri­ge att det är bil­li­ga­re för dig att frå­ga and­ra hur det är att va­ra full och se­dan fan­ti­se­ra om det, än att su­pa själ­va.

Det snac­kas myc­ket om att du är kort. Hur kort är du?

– Jag be­hö­ver en lyft­kran för att ta mig upp på to­an. Men det har mer med min vikt att gö­ra.

Finns Gud?

– Klart hon gör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.