V60 är Volvos nya folk­kom­bi

Ef­ter 25 för­vir­ra­de år har Vol­vo till slut kört till­ba­ka hem. Med en kom­bi­luc­ka i hyf­sat rak givakt och två ladd­hy­bri­der är nya ver­sio­nen av V60 en klas­sisk 245:a för 2020-ta­let.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Motor - Text: Nils Svärd | Foto: Lars Ar­dar­ve

Se­dan Vol­vo 245 la­des ned 1993 har man haft svårt att be­stäm­ma sig för vad mär­kets lil­la kom­bi­mo­dell ska va­ra – och he­ta.

De­sign­kom­bin V40 blev rym­li­ga V50 som er­sat­tes av sport­kom­bin V60. Nu får mo­del­len änt­li­gen be­hål­la ett eta­ble­rat namn. Dess­utom har Vol­vo åter­upp­täckt idén att en kom­bi ska va­ra prak­tisk.

Lan­se­ring­en för världs­pres­sen sked­de vid en ar­ki­tektri­tad vil­la på Li­din­gö.

– Nor­malt ha­de det­ta va­rit sce­nen på en bil­sa­long, men vi vill vi­sa nya V60 där den kom­mer att an­vän-

das: hem­ma hos en fa­milj i för­or­ten, Volvos ut­veck­lings­chef, Hen­rik Green.

Ing­en ska mis­sa att V60 har bli­vit en bil för al­la med mant­rat fa­milj, var­dag och prak­tisk.

På in­si­dan rå­der sam­ma av­ska­la­de mi­ni­ma­lism som i 90-se­ri­en. En stå­en­de pek­skärm do­mi­ne­rar in­te­ri­ö­ren och det finns ing­et unikt för just V60 – på gott och ont. Pek­skär­men krä­ver till­vänj­ning me­dan kva­li­tets­käns­lan är väl så god som i den dy­ra­re 90-se­ri­en. Fram­sto­lar­na är iden­tis­ka.

Till skill­nad från V90 har nya V60 fått en ra­ka­re bak­stam än ti­di­ga­re. Bakru­tans lut­ning är 45 gra­der att jäm­fö­ra med 56 på V90. Ak­tern på V60 är ock­så mer låd­for­mad än hos kon­kur­ren­ter som BMW 3-se­rie Tou­ring (50-gra­dig lut­ning) el­ler VW Pas­sat (46 gra­der).

Det är in­te ba­ra bak­stam­men som rä­tats upp. Nya V60 har ock­så vux­it – re­jält.

Ka­ros­sen är 13 cen­ti­me­ter läng­re än ut­gå­en­de V60 och ba­ra fem kor­ta­re än V70. Det är gott om plats bå­de för gäng­li­ga ung­do­mar och bak­åt­vän­da bil­barn­sto­lar.

Unikt bak­sä­te – för barn­sto­lar

Vol­vo har även be­hål­lit de ög­lor för bil­stols­rem­mar­na som är uni­ka för mär­ket och un­der­lät­tar mon­te­ring­en. Nack­de­len är att sitt­po­si­tio­nen i bak­sä­tet är låg och ger då­ligt lår­stöd för vux­na.

– Ti­di­ga­re fick vi fin­na en kom­pro­miss av sitt­höj­den. Nu när XC- mo­del­ler­na finns kan vi ge V60 en tyd­li­ga­re pro­fil när­ma­re bac­ken, för­kla­rar Lex Kers­se­ma­kers, Volvos ny­bliv­na Eu­ro­pa­chef.

De­sig­nen är ut­mejs­lad för att ge ett så lågt och spor­tigt in­tryck som möj­ligt. Led-strål­kas­ta­re är stan­dard. Det möj­lig­gör en sma­la­re lyktin­sats än tra­di­tio­nell ha­lo­gen­tek­nik och mo­tor­rum­met har stu­vats om för att kun­na sän­ka hu­ven.

Kom­mer bil­li­ga­re ladd­hy­brid

V60 byg­ger på sam­ma SPA-platt­form som 90-se­ri­en och de de­lar driv­li­nor. Till V60 lan­se­ras en bil­li­ga­re ladd­hy­brid som kom­ple­ment till T8 AWD, fast även den nya T6 Twin Engi­ne AWD är ett dyrt pre­stan­dar­dal­ter­na­tiv.

Bat­te­ri­et på 10,4 kWh och el­ba­kax­eln är sam­ma i bå­da ladd­ver­sio­ner­na och T6 ger im­po­ne­ran­de 340 hk, obe­tyd­ligt mind­re än T8:ans 390.

Un­der näs­ta år kom­mer mild­hy­bri­der med 48V el­sy­stem som ska sän­ka CO2-siff­ran.

Bör­jar pro­du­ce­ras i som­mar

Nya V60 bör­jar pro­du­ce­ras i ju­ni. Pri­set bör­jar på 317 000 kro­nor för en D3 Mo­men­tum, vil­ket är 30 000 läg­re än mot­sva­ran­de V90.

Ladd­hy­bri­den T6 T.E. AWD kos­tar från 518 900 kro­nor i topput­fö­ran­det Inscrip­tion.

V60 är för­val­ta­re av Volvos last­vän­li­ga skåp­bils­ak­ter, har ut­ta­lat fa­mil­je­bils­fo­kus och läg­re pris än V90. Där­med al­la för­ut­sätt­ning­ar att bli lan­dets nya kom­bikung.

”SPORTIG OCH IN­SPI­RE­RAN­DE”. De­sig­nen och sitt­po­si­tio­nen hål­ler en låg pro­fil. Volvos nya V60 pre­sen­te­ra­des för pres­sen vid en vil­la på Li­din­gö för att pla­ce­ra sig di­rekt i fa­mil­je­var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.