Få­gel­skå­dar­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! -

Nu sti­ger kvitt­ran­det på få­gel­bor­det Svea, som till hös­ten säljs ut på rea. Kanske te­mat i näb­bar­nas tal, loc­kar Cen­terns val som en näk­ter­gal. Kan Li­be­ra­ler­na klun­ka som tjäd­rar och dan­sa med lån­ta fjäd­rar, med sos­se­do­mer­rens halvrö­da bröst, strid med Väns­terns röd­ha­kes tröst. Från Ska­ra kom­mer en nötväc­ka, som får ”an­den” i KD att häc­ka. Mo­de­ra­ter­nas blå­mes går i ba­talj med sos­se­ox­ar­nas talg. Fin­kar som är grö­na, äter även på frö­na. Vad är fe­mi­nis­ter­na för sta­rar? In­te ha­tar dom väl kar­lar. Un­der kyr­kans tupp har hön­sen flu­git upp i pre­dik­sto­len, mot him­len som sva­lor i so­len. Få­gel­skå­dar’n ser bakom krö­ken på Sve­ri­ge­gö­ken, som är i tron att han kan läg­ga ägg i and­ras bon. Kungsör­nen se­dan länge utrot­nings­ho­tad, från bly­ha­gel bo­tad – för­ö­kar sig nu lik­som stor­ken. Med and­ra ord, han har in­te tap­pat or­ken. Rätt­vi­sans röt­ter har si­na val­nöt­ter. Stann­få­gelns träng­tan, fri­het och läng­tan. Rag­nar Jahn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.