Lis­ta: Här är de mest po­pu­lä­ra sko­lor­na

GYMNASIEVALET. Fär­re sö­kan­de till för­orts­sko­lor­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Man blir på­ver­kad av snac­ket om att det är en ka­o­sig för­orts­sko­la. Så kom­mer man hit och det är jät­te­bra.

De 12 po­pu­lä­ras­te gym­na­sie­sko­lor­na lig­ger i in­ners­tan. Sam­ti­digt fort­sät­ter ra­set för ett av Sö­derorts sista sto­ra kom­mu­na­la gym­na­si­um, i Kärr­torp. Vi be­sök­te sko­lan som på någ­ra år gått från poppis till ra­tad – och fann fram­tids­hopp.

Mösspå­tag­ning, ski­vor och fram­tid. Det är myc­ket i skal­len på de tre tje­jer­na som snart tar stu­den­ten. Si­na år på gym­na­si­et be­skri­ver de som en berg och dal­ba­na. Jät­te­ro­ligt och för­vir­ran­de om vartan­nat. Det är al­la ryk­ten om sko­lan, som står för för­vir­ring­en.

Av­gå­en­de rek­to­rer, na­zist­klot­ter, myc­ket stök och bråk, ra­sis­t­skan­dal med en lä­ra­re.

Ru­bri­ker­na om Kärr­torps gym­na­si­um har in­te va­rit munt­ra och sko­lan har gått från känd till ökänd.

Fast de ele­ver som är här var­je dag, vill ge en an­nan bild: den av ett jät­te­bra plugg med väl­digt en­ga­ge­ra­de lä­ra­re som ser till att man kla­rar sig. ” Inga F här in­te”, skrat­tar 18-åring­ar­na .

”In­nersta­den in­te bätt­re”

– Man blir på­ver­kad av snac­ket om att det är en ka­o­sig för­orts­sko­la som kanske ska läg­ga ner. Så kom­mer man hit och det är jät­te­bra. In­nerstads­sko­lor­na har ing­et som är bätt­re än här, sä­ger Dil­vin Zak­ho­li, som går na­tur och fun­de­rar på att lä­sa bi­o­me­di­cin.

Me­lis­sa Mon­te­rio De Ma­ce­do hål­ler väl in­te helt med. Hon lä­ser sam­be­te­en­de, ska bli so­ci­o­nom, och tyc­ker slum­pen av­gör om man får en bra el­ler då­lig lä­ra­re.

Hen­nes två förs­ta år var hon in­te alls nöjd. Nu har lä­rar­na bli­vit myc­ket bätt­re.

Att det skam­fi­la­de an­se­en­det är or­sa­ken till tap­pet be­tviv­lar tri­on in­te en se­kund. La­na Kur­da, na­tur­ve­ta­re som kanske ska bli tand­lä­ka­re, sä­ger att om hon haj­par sin sko­la för nå­gon, så ra­de­ras allt det po­si­ti­va så fort hon sä­ger att det hand­lar om Kärr­torps gym­na­si­um.

– För­do­mar­na och ryk­te­na fort­sät­ter. Så ty­värr tror jag in­te det blir bätt­re. Jag ser ing­et ljus, sä­ger hon.

Ljust, fräsch och öds­ligt

Den som ska skru­va upp ljus­styr­kan är Per­nil­la Eri­cols, rek­tor med Söd­ra la­tin och Glo­ba­la på sin cv. Hon gui­dar ge­nom lju­sa, frä­scha och öds­li­ga kor­ri­do­rer. När Kärr­torp pe­a­ka­de i po­pu­la­ri­tet för ett par år se­dan gick här när­ma­re 1 000 ele­ver.

Nu: hälf­ten. Och till hös­ten har ba­ra 42 ele­ver valt sko­lan i första­hand, 48 styc­ken är an­tag­na, vil­ket ger 80 le­di­ga plat­ser.

Det kan änd­ras när and­ra an­tag­ning­en stäng­er den 15 maj, men rek­torn er­kän­ner att det känns tufft med så få an­sök­ning­ar.

En stor be­svi­kel­se som ger lä­ra­re och ele­vers själv­bild en törn: ”Så him­la då­li­ga är vi in­te, här finns så myc­ket po­si­tiv ener­gi.”

– Det är en hel del ut­ma­ning­ar. Myc­ket har bli­vit bätt­re så är vi på väg åt rätt håll. Det syns in­te i an­sök­ning­ar­na och det är svårt. Men vi räk­nar med att kun­na star­ta fy­ra förs­ta­klas­ser i höst, in­te ba­ra tre. Det vo­re en vik­tig sym­bol och skul­le kän­nas så bra, sä­ger Eri­cols, och slår sig ner på en bänk i den öpp­na ljus­hal­len.

In­ter­vjuplat­sen är en kon­kret åt­gärd för att ska­pa lugn – hon och lä­rar­na ska sy­nas ute i kor­ri­do­rer­na. Vux­na tar mö­ten och job­bar ute bland ung­do­mar­na, äter lunch med kid­sen, har sche­ma­lagd tid då de ba­ra rör sig runt. Man byg­ger re­la­tio­ner, vil­ket ska­par trygg­het, vil­ket ger bätt­re stu­di­e­re­sul­tat.

And­ra kon­kre­ta åt­gär­der Eri­cols dra­git igång är att kö­ra halv­klas­ser, kom­pe­tens­ut­veck­la lä­ra­re, och att ha en stör­re elev­häl­sa än många and­ra gym­na­si­um.

Ond spi­ral ska vän­das

De lå­ga be­tygsin­ta­gen gör att Kärr­torp har ”en del ele­ver från ut­ma­na­de bak­grun­der” med ” brist­fäl­li­ga stu­di­e­va­nor” och ska­de­skju­ten mo­ti­va­tion.

Det gör att at­trak­tions­vär­det sjun­ker för mo­ti­ve­ra­de ele­ver med bra be­tyg, som då sö­ker sig nå­gon an­nan­stans, och in­ta­get sänks yt­ter­li­ga­re. Det är en ond spi­ral.

Per­nil­la Eri­cols klev in i hu­set hös­ten 2016 för att stäv­ja sjun­kan­de an­sök­ning­ar och ord­nings­pro­blem, en tur­bu­lens som fick led­ning­en att av­gå. Hon har he­la ti­den sagt att det kom­mer att ta tid.

Det sä­ger hon nu ock­så och pra­tar om en femårs­plan. På den ti­den ska sku­tan vän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.