”Mid­som­mar­kran­sen dit­åt”

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/älvsjö -

Sta­den tes­tar nytt grepp för att gö­ra Sö­derort mer pro­me­nad­vän­ligt. Det hand­lar om ga­tu­skyl­tar för gång­tra­fi­kan­ter, nå­got som Stock­holm sak­nar. Från och med nu fram till och med sep­tem­ber tes­tar man med så­da­na på sträc­kan Hornstull-Te­le­fon­plan. Det an­ses va­ra ett av fem vik­ti­ga gång­stråk, och det tar cir­kus 45 mi­nu­ter att spat­se­ra de un­ge­fär fy­ra kilo­me­ter­na mel­lan Hornstull och Te­le­fon­plan. Nu tes­tar man allt­så tre oli­ka sor­ters skyl­tar på den sträc­kan, för att se vil­ken som pas­sar bäs­ta för fram­ti­den.

FOTO: HAM­PUS JARN­LO

DIT­ÅT! Nya skyl­tar i Stock­holm vi­sar gång­vä­gen till Sö­derort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.