Sko­lan där al­la får jobb

De när­mas­te tre åren mås­te 6 000 me­ka­ni­ker an­stäl­las för att Sve­ri­ges bi­lar ska kun­na la­gas och ser­vas. Men ut­bild­ning­ar­na lyc­kas in­te loc­ka ele­ver. Nu har det star­tats en ny for­dons­ut­bild­ning i Vår­by.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Karin Win­ter

I bil­verk­sta­den i det lil­la in­du­stri­om­rå­det i Vår­by job­bar ele­ver­na för fullt.

Det är rent och tyst där­in­ne. In­te di­rekt sin­ne­bil­den för en bil­meck. I au­gusti för­ra året gick 22 ele­ver in i verk­sta­den för förs­ta gång­en. Me­ko­no­men har haft lo­ka­ler­na i fle­ra år men från i hös­tas hu­se­rar där nu en sko­la som Me­ko­no­men Pro­meis­ter lig­ger bakom.

Och fler ut­bild­ning­ar i Sve­ri­ge lig­ger i pi­pe­li­ne. Be­ho­vet av ut­bil­da­de bil­tek­ni­ker är stort. En­ligt Sve­ri­ges For­dons­verk­stä­ders För­e­ning, SFVF, be­hö­ver det an­stäl­las 6 000 de när­mas­te tre åren i Sve­ri­ge. Och da­gens ut­bild­ning­ar ge­ne­re­rar 1 600 nya me­ka­ni­ker per år.

– Ja, det fat­tas bil­me­ka­ni­ker. In­tres­set ver­kar va­ra lågt och jag tror att det är för att yr­ket har låg sta­tus. Man tror att det är ett ski­tigt och då­ligt be­talt jobb. Men det är ju in­te så i dag. Yr­ket är myc­ket mer avan­ce­rat i dag, myc­ket är da­to­ri­se­rat, sä­ger Ted­dy Mar­ton, som är lä­ra­re på ut­bild­ning­en.

Förs­ta året

Rasmus He­den­berg, Emil Ty­tow och Bir­ta Maria Stefans­dot­ti­ri går sitt förs­ta år på den nya for­dons­tek­nik­ut­bild­ning­en. De job­bar med de bi­lar som står i verk­sta­den. Hän­der­na är smut­si­ga, trots att job­bet in­te alls är så ski­tigt nu för ti­den som det var förr.

– Det ro­li­gas­te är att bli smut­sig, att mec­ka med bi­lar­na för hand. I fram­ti­den kom­mer job­bet att bli än­nu mer tek­niskt, men i dag tyc­ker jag in­te att det är så krång­ligt med tek­no­lo­gin och det da­to­ri­se­ra­de, sä­ger Emil Ty­tow.

Ut­bild­ning­en är prak­tisk från start. Förs­ta da­gen i verk­sta­den stod där rik­ti­ga bi­lar, med rik­ti­ga fel. Det upp­skat­tas av ele­ver­na. Det är tyd­ligt att det är det prak­tis­ka som gör ut­bild­ning­en in­tres­sant.

– Jag tror att al­la ele­ver läng­tar till tors­da­gar och fre­da­gar då vi får va­ra ute i verk­sta­den el­ler på prak­tik, sä­ger Bir­ta.

Har koll på in­du­strin

Uf­fe Carls­son är hand­le­da­re för ele­ver­na i bil­verk­sta­den. Han har ock­så dri­vit verk­sta­den vi står i fle­ra år, in­nan den blev un­der­vis­nings­lo­kal. För ho­nom är det vik­tigt att det är på rik­tigt och förs­ta da­gen stod en kund­bil i verk­sta­den för ele­ver­na att sät­ta hän­der­na i.

Han har 30 år som me­ka­ni­ker i ryg­gen. ”Har job­bat med det här i he­la mitt liv” och har koll på in­du­strin.

– Yr­ket har då­lig sta­tus och har bli­vit en sista ut­väg för de som kän­ner att de mås­te gå gym­na­si­et. Det mås­te vi änd­ra på. Det är hel­ler in­te li­ka ski­tigt som det har va­rit. Ti­di­ga­re var man ju tvung­en att ha se­mes­ter i tre vec­kor in­nan man blev ren om hän­der­na.

Men nåt be­hö­ver gö­ras för att loc­ka fler, en­ligt Uf­fe.

– Vi sak­nar folk i bran­schen. När min ge­ne­ra­tion går i pen­sion kom­mer det för­svin­na enormt myc­ket kom­pe­tens. Vi mås­te ha in mer­vär­de i ut­bild­ning­en, kanske ett kör­kort och spets­kom­pe­tens. Det vi kan loc­ka med just nu är att du är ga­ran­te­rad jobb när du går ut. Bran­schen skri­ker ef­ter folk och i dag blir du he­ad­hun­tad till oli­ka verk­stä­der.

Får in­te kö­ra – än

Rasmus, Emil och Bir­ta hål­ler al­la på att öv­nings­kö­ra men hop­pas på att ett kör­kort, el­ler i al­la fall te­o­ri de­len, i fram­ti­den ska in­gå i ut­bild­ning­en.

– Det vo­re bra om vi på det sät­tet kun­de ta kör­kort for­ta­re. Nu får vi ju in­te kö­ra bi­lar­na vi la­gar. Vi får in­te sät­ta fo­ten på ga­sen, men vi får star­ta dem, sä­ger Emil.

FOTO: ERIK SIMANDER

NYSTARTAD. Ele­ver på en nystartad for­dons­ut­bild­ning i Lil­je­hol­men/Vår­by.

SMUTS. En blir fort­fa­ran­de smut­sig men det är in­te li­ka ski­tigt som förr att me­ka med bi­lar. .

FÖRÄNDRING. Yr­ket går mer mot en tek­nisk in­rikt­ning och det ma­nu­ellt me­ka­nis­ka blir det allt mind­re av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.