Di­ver­se

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Bo & Fynd -

Hem­hjälp-Säll­skåp

Pen­sio­ne­rad sjuk­sjö­ter­ka öns­kar ex­tra jobb hos äld­re, han­di­kapp, etc. jag kan hjäl­pa med hy­gi­en, pro­me­nad, lekar­be­sök, städ­ning, hand­ling, me­di­cin,m,. Jag är al­var­lig, är­lig, so­ci­al hy­sad, en­fa­ren­het. Jag ta­lar någ­ra språk. Vän­li­gen ba­ra se­ri­ö­sa san­tal ock er­bju­dan­de. Tack. 070-6109993.

Ash­tanga Po­wer Yo­ga Kvar­glömd kas­se

13:45 Kas­sen in­ne­höll bl.a. vik­ti­ga pap­per. Be­håll gär­na öv­rigt in­ne­håll, men jag vo­re tack­sam om jag kan få till­ba­ka pap­per­na. Hit­te­lön ut­lo­vas. Vän­li­gen, An­na 072-311 28 68 Mor­ning class at Root­light Yo­ga­cen­ter with cer­ti­fi­ed yo­ga te­acher Iri­na Kar­pen­ko, Uni­ver­sal Yo­ga Cen­ter in In­dia re­gis­te­red with Yo­ga Al­li­an­ce. Yo­ga ex­pe­ri­ence 9 ye­ars. 06.30 08.00 Mon­day Thurs­day. For mo­re in­fo, ple­a­se email: es­he.lha­mo@gmail.com Hej, jag har glömt en mönst­rad svart/vit tyg­kas­se på tun­nel­ba­na i Fars­ta (rikt­ning FarstaStrand), sö 29/4, kl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.