Bygg på golf­ba­nan i stäl­let för i sko­gen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Tyck Om! - B Hol­men

Jag bor gran­ne med ban­golf­ba­nan i Hä­gerstenså­sen. Att de har fått en chock­höj­ning av hy­ran är ett sätt att se det, att de haft en löj­ligt låg hy­ra i många år o nu får en mer nor­mal är ett an­nat sätt. Än­nu ett sätt att se på sa­ken är att det ut­ö­ver un­der någ­ra fi­na som­mar­kväl­lar in­te hän­der myc­ket där, ha­de det in­te va­rit bätt­re om sta­den byggt nya bo­stä­der här istäl­let för i skogs­par­ti­er­na bred­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.