Gran­nar för­lo­rar strid om den nya av­lopp­s­tun­neln

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

Jät­te­pro­jek­tet att byg­ga en ny av­lopp­s­tun­nel från Brom­ma till Hen­riks­dal kom­mer att prö­vas i högs­ta in­stans. Men en­dast på en punkt. Samt­li­ga över­kla­gan­den från bo­en­de längs sträc­kan av­slås.

Stock­holm vat­ten pla­ne­rar stänga ner och ri­va Brom­ma re­nings­verk i Åkes­hov och av­lopps­vatt­net från he­la Väs­te­rort ska i stäl­let le­das till Hen­rik­dals re­nings­verk i Sick­la.

An­led­ning­en är att Stock- holm be­hö­ver kun­na ta hand om stör­re mäng­der av­lopps­vat­ten och för­bätt­ra re­ning­en.

Pro­jek­tet har mötts av mas­siv kri­tik från bo­en­de längs sträc­kan, i Brom­ma och Hä­gersten, och pla­nen har över­kla­gats.

En­dast en punkt prö­vas

Ef­ter att mark- och mil­jö­dom­sto­len gav tun­nel­byg­get grönt ljus i ja­nu­a­ri drevs fal­let vi­da­re till högs­ta in­stans, Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len.

I veckan kom be­ske­det att över­dom­sto­len kom­mer att prö­va ären­det – men ba­ra på punkt. Det gäl­ler ett av vill­ko­ren i do­men, som hand­lar om ut­släpps­mäng­den av fos­for, vil­ket Na­tur­vårds­ver­ket haft syn­punk­ter på.

Ing­et an­nat över­kla­gan­de kom­mer att prö­vas.

”Mark- och mil­jö­dom­sto­lens av­gö­ran­de står där­för fast i des­sa de­lar”, står det i pro­to­kol­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.