Här har sta­den

fusk­byggt båt­hamn

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Sö­derorts nya här­li­ga strand­pro­me­nad för folk och bå­tar står re­do. Mind­re här­ligt är det på den ju­ri­dis­ka fron­ten, då de­lar av sta­dens pro­jekt vi­sat sig va­ra ett svart­byg­ge.

Man har an­lagt en ny strand­pro­me­nad längs vatt­net som bin­der ihop Grön­dal med Ekens­berg. Den är så gott som klar, in­vig­ning blir till som­ma­ren, och gör det möj­ligt att spat­se­ra längs Mä­la­ren he­la vägen från Vin­ter­vi­ken till Ham­mar­by Sjöstad.

Det är ba­ra ett pro­blem: kom­mu­nen ver­kar ha glömt bort att skaf­fa bygg­lov.

På stads­bygg­nads­kon­to­rets en­het för bygg­lov be­kräf­tar man att de i veckan fått in en ano­nym an­mä­lan gäl­lan­de just det­ta, vil­ket lett till att de öpp­nat ett så kal­lat till­syn­sä­ren­de.

Hur det he­la lan­dar är än­nu oklart. Men det ser in­te ljust ut.

För strand­pro­me­na­den finns det bygg­lov. Där är det ing­et krång­el. Pro­ble­met är att man på be­gä­ran av id­rotts­för­valt­ning­en an­lagt ring­ar och bo­jar för båt­för­töj­ning.

Det är allt­så att klas­sa som bå­de ett pro­me­nad­stråk och en små­båts­hamn. Upp till tio plat­ser ser tjäns­te­män­nen på bygg­lov­sen­he­ten mel­lan fing­rar­na med. I Grön­dal finns det he­la 38 num­re­ra­de plat­ser för små­bå­tar.

Tar be­talt för båt­plats

Det ha­de ock­så kun­nat gå vägen om plat­ser­na va­rit gra­tis, om det ba­ra va­rit en gäst­hamn dit vem som helst kan gup­pa fram och för­tö­ja en li­ten stund. Men så är det in­te. Stock­holms stad tar be- talt bå­de för att köa till båt­plats, och se­dan kos­tar det sä­songs­hy­ra att lig­ga där.

Do­men: små­båts­ham­nen är ett svart­byg­ge då man in­te alls sökt lov för den.

Än finns det tid

Så vad hän­der nu? Ja, det åter­står att se. På bygg­lov­sen­he­ten sä­ger de att de mås­te ki­ka på sa­ken. Om allt ver­kar rim­ligt så är för­valt­ning­ens gil­la gång att på­pe­ka att ”ni har in­te sökt lov, tän­ker ni gö­ra det”, och se­dan god­kän­na an­sö­kan när den kom­mer in i ef­ter­hand.

Om pro­jek­tet di­rekt döms som orim­ligt sä­ger de ba­ra ”ta bort det, bry er in­te ens om att an­sö­ka”.

Men, tilläg­ger bygg­lovs­bos­sen Ag­ne­ta Granlind, än så länge är det ba­ra en bryg­ga med ring­ar, och mas­sa bo­jar som fly­ter om­kring i Mä­la­ren. Det är ing­en hamn än.

– Först när man läg­ger dit al­la bå­tar ser vi vad det är och ska gö­ra till­syn. Man kan fort­fa­ran­de sö­ka lov för små­båts­ham­nen tän­ker jag, sä­ger hon.

Strand­pro­me­na­den och små­båts­ham­nen har till­kom­mit för att kom­pen­se­ra att na­tur­mark för­svin­ner i bo­stads­pro­jek­tet Brygg­vä­gen; 411 lä­gen­he­ter på bå­de kom­mu­nal och pri­vat mark i Grön­dal som är på väg att bli kla­ra nu.

Först när man läg­ger dit al­la bå­tar ser vi vad det är och ska gö­ra till­syn.

FO­TO: PRI­VAT

SVARTBRYGGOR. För bå­tar och bo­jar krävs bygg­lov. Det har kom­mu­nen strun­tat i. I bak­grun­den ser vi Grön­dals­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.