Väs­ter­torp för­tä­tas med 45 hy­res­rät­ter

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/ Älvsjö -

Väs­ter­torp ska väs­sas – ge­nom att för­tä­tas med fler hy­res­rät­ter. Det tyc­ker i al­la fall en pri­vat fas­tig­hets­ä­ga­re, och får upp­back­ning av tjäns­te­män­nen.

Det är ing­et stort pro­jekt det hand­lar om: blott 45 hy­reslä­gen­he­ter rör det sig om. Det är He­ba fas­tig­he­ter som vill ut­ö­ka sin fas­tig­het Skrid­skon med ett helt nytt la­mell­hus på fy­ra vå­ning­ar.

Tom­ten i Väs­ter­torp lig­ger i den lil­la ru­tan som bil­das av Lugntorps­vä­gen, Stört­lopps­vä­gen och Va­sa­lopps­vä­gen. I kors­ning­en Stört­lopps­vä­gen och Va­sa­lopps­vä­gen blir det en lo­kal i bot­ten av hu­set.

Tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret tyc­ker allt det här lå­ter top­pen, och fö­re­slår att po­li­ti­ker­na i nämn­den på sitt näs­ta mö­te klub­bar ige­nom att plan­ar­be­te på­bör­jas. Det in­ne­bär att man till att bör­ja med ska prö­va om det här ens är rim­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.