Fi­ra i Älv­sjö­sko­gen på tis­dag

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen/ Älvsjö -

På tis­dag 22 maj fi­ras In­ter­na­tio­nel­la da­gen för bi­o­lo­gisk mång­fald i Älv­sjö. Det är el­va för­e­ning­ar som bju­der in till oli­ka ak­ti­vi­te­ter i Älv­sjö­sko­gen. De häl­sar al­la väl­kom­na ”till Kork­skru­ven och Rö­da Stu­gan ef­ter en stres­sig ar­bets­dag för att var­va ner i sko­gen och ta sig en fi­ka med dopp el­ler gril­la en korv över Älv­sjöscou­ter­nas grill. Vi ord­nar en tips­pro­me­nad med fi­na pri­ser och man er­bjuds att del­ta i en vandring ut i sko­gen för att lyss­na och lä­ra sig kän­na igen någ­ra av sko­gens al­la få­gel­ar­ter, väx­ter och djur.” skri­ver de. Ti­den är 16–20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.