Hatt­ma­ka­re in­tog cham­pagne­bar

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I tis­dags blev det ex­tra ele­gant i ba­ren på Hay­mar­ket när Kerstins apost­lar från Mid­som­mar­kran­sen tog si­na hat­tar och åk­te till stan för att dric­ka cham­pagne.

Var­je vec­ka ses Kerstins Apost­lar för att sy eg­na hat­tar. Det är i Hat­tel­jén i Mid­som­mar­kran­sen som Kerstin Car­le­falk väl­kom­nar hatt­in­tres­se­ra­de att kom­ma på fi­ka och lä­ra sig sy. Atel­jén på Tel­lus­borgs­vä­gen 49 har hon haft i 27 år, och un­ge­fär 30 per­so­ner be­sö­ker den till och från.

– Allt vi gör sys för hand då man får en an­nan smi­dig­het i söm­mar­na. Jag är av den gam­la sko­lan, så vi an­vän­der ing­et lim el­ler sy­ma­skin, be­rät­tar hon.

Er­fa­ren hov­le­ve­ran­tör

Kerstins hatt­kar­riär bör­ja­de re­dan när hon var tolv år up­pe i Umeå. Ef­ter sko­lan hjälp­te hon en bu­tik att le­ve­re­ra hat­tar, och 50 år se­na­re är in­tres­set fort­fa­ran­de li­ka stort. Hon har även till­ver­kat hat­tar till ho­vet och själ­vas­te drott­ning Sil­via, så er­fa­ren kan man gott och väl sä­ga att hon är.

Hat­tens dag är in­te för­rän i höst, men säll­ska­pet an­såg att det var dags att luf­ta vår­hat­tar­na, där­för ses de i stan och vi­sar upp sig, och pra­tar om just hat­tar. Ål­ders­span­net är brett mel­lan hat­till­ver­kar­na, den yngs­ta är 22 och den älds­ta 70 år. I atel­jén by­ter de of­ta idéer och in­spi­ra­tion med varand­ra, och in­tres­set för hant­ver­ket bi­drar till en vän­skap som kanske an­nars in­te skul­le ha upp­stått.

Lis­beth Frisham­mar har gått hos Kerstin i tio år. Da­gen till ära har hon en röd hatt med svart ro­sett som hon sytt.

– Jag köp­te min förs­ta hatt i Lon­don och fas­tan­de di­rekt för det. Nu har jag så många hat­tar hem­ma att när vi har fest så slu­tar det näs­tan all­tid med en hatt­pa­rad, be­rät­tar hon.

Säll­ska­pet får många ny­fik­na blic­kar från and­ra gäs­ter i ba­ren, någ­ra kom­mer fram och be­röm­mer dem. För­u­tom si­na kur­ser gör Kerstin hat­tar på be­ställ­ning i sin atel­jé. Hon be­rät­tar att stock­hol­mar­na of­ta ten­de­rar att an­vän­da mör­ka hat­tar, me­dan man på lands­byg­den är mer mo­dig och väl­jer färg­glatt.

– Man ska ha en hatt som pas­sar till oli­ka out­fits. Kö­per du en för fin hatt lig­ger den ba­ra på hyl­lan, och där gör den ju ing­en nyt­ta, sä­ger Kerstin, som bär da­gens störs­ta hatt med en svart­ro­sa ro­sett som pryds av en blom­ma och en fjä­der.

Ska va­ra in­di­vi­du­ell

Hon är no­ga med att hat­ten ska va­ra for­mad ef­ter kropp och an­sikts­form, den är väl­digt in­di­vi­du­ell. Att sy en hatt kan där­för ta lång tid och krä­ver myc­ket nog­grann­het. Siw Martins­son hål­ler med.

– Det är som min gam­la tex­til­lä­ra­re sa. Fort och il­la kan ing­en gil­la, men sak­ta och väl kan ing­en slå ihjäl, sä­ger hon och ler i sin ljus­ro­sa pil­ler­burks­hatt.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

Kerstin Car­le­falk bär da­gens störs­ta hatt. Var­je hatt är in­di­vi­du­ell och tar tid att gö­ra. Siw Martins­son och ma­ken Ray Martins­son i hat­tar som Siw har sytt. Lis­beth Frisham­mar skå­lar. Många ny­fik­na gäs­ter i ba­ren kom­mer fram och be­röm­mer dem för de­ras...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.