Lå­ga hal­ter mil­jö­gif­ter hem­ma hos Stock­holmskän­di­sar

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hallå Stockholmare -

vis möb­ler, elekt­ro­nik och lek­sa­ker. De kan loss­na och an­sam­las då gär­na i damm. Mil­jö­för­valt­ning­en har be­sökt fem kän­da från de­ras sov­rum och var­dags­rum. Även om hal­ter­na av de skad­li­ga äm­ne­na i dam­met var lå­ga så ty­der stu­di­en på att hem­ma hos den med­vet­na kon­su­men­ten.

– Det är otro­ligt spän­nan­de att ve­ta hur man har det. Spe­ci­ellt när man har ung­ar, det är dem man tän­ker på mest. Själv är jag ju så gam­mal så, sko­jar Wee­ping Wil­lows sång­a­re Mag­nus Carl­son.

Läs he­la rap­por­ten och få tips på hur du kan få ett ke­mi­ka­li­es­mart hem:

Pro­jek­tet är en del av EU-sam­ar­be­tet NonHazCi­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.