Lil­je­holms­bron kan be­hö­va ri­vas

I vär­re skick än vän­tat – nu vän­tar ny ut­red­ning

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 08 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

Bron är i så då­ligt skick att sta­den vill till­sät­ta 6,8 mil­jo­ner kro­nor för en ny ut­red­ning. En­ligt trafik- kon­to­ret går det i nu­lä­get in­te att ute­slu­ta någon­ting – in­te ens riv­ning.

Lil­je­holms­bron är i så då­ligt skick att sta­den vill till­sät­ta 6,8 mil­jo­ner kro­nor för en ny ut­red­ning. En­ligt tra­fik­kon­to­ret går det i nu­lä­get in­te att ute­slu­ta någ­ra al­ter­na­tiv – in­te ens en riv­ning av bron.

Det var tra­fik­kon­to­ret som, 2015, slog fast att Lil­je­holms­bron har så ned­gång­na klaf­far att ett fort­satt ut­nytt­jan­de ut­an åt­gär­der skul­le med­fö­ra ett för­dy­rat un­der­håll och risk för att bä­rig­he­ten mins­kar till följd av rost, sprick­bild­ning och tra­si­ga för­band. Då räk­na­de man med bygg­start 2017.

Se­dan dess har ar­be­tet bli­vit fram­flyt­tat bå­de en och två gång­er. Så sent som i april kun­de Stock­holmDi­rekt av­slö­ja att re­no­ve­ring­en skjuts upp igen ef­tersom sta­den vill gö­ra yt­ter­li­ga­re ut­red­ning­ar. Mer än så vil­le de in­te sä­ga då.

Nu ska be­slu­tet om de nya ut­red­ning­ar klub­bas av po­li­ti­ker­na i tra­fik­nämn­den se­na­re i maj.

Hit­tills har ut­red­ning­ar­na kostat 3,2 mil­jo­ner. Nu vill tra­fik­kon­to­ret skju­ta till yt­ter­li­ga­re 6,8 mil­jo­ner för att vri­da och vän­da på var­je sten in­nan de läg­ger fram ett kon­kret re­no­ve­rings­för­slag.

– Re­no­ve­ring­en av bron är ett stort och om­fat­tan­de ar­be­te och vi vill med en ut­ö­kad ut­red­ning tit­ta på fle­ra aspek­ter för att sä­ker­stäl­la att go­da un­der­lag finns för fram­ti­da be­slut, sä­ger Ola Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­kon­to­ret.

Vill tit­ta på för­slag

I det re­vi­de­ra­de ut­red­nings­be­slu­tet skri­ver tra­fik­kon­to­ret att de vill tit­ta på oli­ka ut­red­nings­för­slag i en al­ter­na­tivstu­die där de kan stäl­la oli­ka al­ter­na­tiv gente­mot varand­ra.

– Vi vill hit­ta det bäs­ta al­ter­na­ti­vet ut­i­från bland an­nat ge­nom­fö­ran­de­tid, eko­no­mi, be­dömd tek­nisk livs­längd, mil­jön och hur ut­form­ning­en av bron mö­ter fram­ti­da om­da­ning­ar i brons när­om­rå­de, sä­ger Ola Eriks­son.

Är en to­tal riv­ning av bron ett av al­ter­na­ti­ven som ska ut­re­das?

– Vi kom­mer i det här lä­get in­te gö­ra nå­gon full­vär­dig ut­red­ning av en helt ny bro, men vi vill sam­ti­digt in­te ute­slu­ta någ­ra al­ter­na­tiv, sä­ger han.

Bygg­start 2022

Om po­li­ti­ker­na fat­tar be­slut om att ge­nom­fö­ra yt­ter­li­ga­re ut­red­ning­ar, för­vän­tas de va­ra kla­ra förs­ta kvar­ta­let 2019. Nå­gon bygg­start av Lil­je­holms­bron be­räk­nas då in­te kun­na ske för­rän 2022.

– Även om bygg­start på plats in­te pla­ne­ras för­rän 2022 så är det vik­tigt att för­stå att ar­be­tet, i form av ut­red­ning­ar och pla­ne­ring, re­dan är i full gång, sä­ger Ola Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­kon­to­ret.

Vi kom­mer i det här lä­get in­te gö­ra nå­gon full­vär­dig ut­red­ning av en helt ny bro, men vi vill sam­ti­digt in­te ute­slu­ta någ­ra al­ter­na­tiv.

FO­TO: NIRA RODRIGUEZ MO­LIN

SKJUTS UPP IGEN. Sta­den vill gö­ra en ny ut­red­ning av hur Lil­je­holms­bron ska räd­das, nå­got som för­skju­ter re­no­ve­rings­ar­be­tet med bron yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.