Många ar­tik­lar star­tar med ett lä­sar­sam­tal

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej Söderort - JOHANN BERNÖVALL Re­por­ter Pra­ta med mig! johann.ber­no­vall@di­rekt­press.se

Om någon­ting in­te fun­ge­rar, vad gör jag då? Många av sam­ta­len som kom­mer till vår re­dak­tion (ja, vi har fak­tiskt EN fast te­le­fon kvar ut­ö­ver vå­ra mo­bil­te­le­fo­ner) hand­lar om det där. Att någon­ting in­te fun­ge­rar. Att det är paj. Då tip­sar man tid­ning­en. Det är fan­tas­tiskt att så många av er ger oss det för­tro­en­det.

Det kan hand­la om allt­i­från en par­ke­rings­au­to­mat som gått upp i rök till all­var­li­ga system­fel i vårt sam­häl­le. Högt och lågt av­hand­las i des­sa sam­tal med er lä­sa­re. Of­ta blir de här sam­ta­len till in­tres­san­ta ar­tik­lar.

På tal om in­tres­san­ta ar­tik­lar. Jag och kol­le­gan Per Brandt har i varsin ar­ti­kel be­hand­lat de så kal­la­de ”ge­rilla­skyl­tar­na” som sta­den satt upp för att in­for­me­ra att cy­klis­ter får kö­ra mot en­kel­rik­tat på vis­sa ga­tor. I det här num­ret kan Per be­rät­ta att des­sa skyl­tar – som egent­li­gen är för­bjud­na en­ligt Trans­port­sty­rel­sen – bli­vit en suc­cé. Nu tän­ker sta­den skyl­ta om över­allt med den här hem­ma­od­la­de lös­ning­en.

Sta­den är sjukt nöj­da med att ha bru­tit mot reg­ler, och där­med åstad­kom­mit en po­si­tiv för­änd­ring. Smått choc­ke­ran­de. De är ju re­na ra­ma Do it your­self-punk­ban­det, Stock­holms stad! Up­pig­gan­de och kul. Kan man tyc­ka. De såg att en grej in­te fun­ge­ra­de, och istäl­let för att ringa tid­ning­en så fix­a­de de det själ­va. Un­ge­fär som när jag som barn rev upp ett an­tal nyplan­te­ra­de gra­nar då de låg bakom ned­så­gan­det av mitt bäs­ta klät­ter­träd. Fast en aning mer kon­struk­tivt, får jag lov att er­kän­na. Det är å and­ra si­dan skill­nad på hur myc­ket makt en myn­dig­het och en pri­vat­per­son har att för­änd­ra.

Tan­ken slog mig in­te då, när jag se­na­re på kväl­len åter­plan­te­ra­de gra­nar­na till­sam­mans med min far, men kanske bor­de jag ringt lo­kal­tid­ning­en istäl­let?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.