Här är al­la cy­kel­sats­ning­ar i år

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I strä­van ef­ter att bli en le­dan­de cy­kel­stad på­går fle­ra sto­ra cy­kel­pro­jekt run­tom i Stock­holm.

Nya ba­nor byggs och de be­fint­li­ga re­no­ve­ras. Vi har listat al­la pla­ne­ra­de cy­kel­pro­jekt i Sö­derort i år.

När Cy­kel­plan 2012 in­för­des för att öka an­de­len cy­klis­ter i sta­den be­slu­ta­des att to­talt en mil­jard kro­nor skul­le öron­mär­kas för det­ta mel­lan 2012 och 2018. Snart är ti­den ute och sats­ning­en har re­sul­te­rat i många nya cy­kel­pro­jekt – bå­de av­kla­ra­de och på­bör­ja­de.

– Vi har en pri­o­ri­te­rings­ord­ning där al­la pend­lings­stråk gra­de­ras för att be­dö­ma vil­ka som har det störs­ta be­ho­vet av upp­rust­ning el­ler ny­byg­ge. In­te al­la pro­jekt kom­mer att hin­nas med som tänkt un­der 2018 då kom­pli­ka­tio­ner i ga­tor­na upp­stått el­ler att ent­re­pre­nö­ren dra­git ut på ti­den. Dock har de fles­ta pro­jek­ten löpt på i bra takt, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Men det är in­te ba­ra nya cy­kel­pro­jekt som pla­ne­ras, ut­an fo­kus läggs även på re­in­ve­ste­ring­ar av be­fint­li­ga cy­kel­stråk för att un­der­hål­la des­sa.

Ska bli le­dan­de

– Vi bör­ja­de med det här för tre år se­dan då vi vet att sto­ra de­lar av be­fint­li­ga nä­tet be­hö­ver en upp­gra­de­ring. Där­för läg­ger vi me­del för det ock­så, må­let är att vi ska bli en le­dan­de cy­kel­stad, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Har du nå­got cy­kel­stråk du är ex­tra nöjd med?

– Jag bru­kar all­tid lyf­ta Norr Mä­lar­strand som en fan­tas­tisk cy­kel­ba­na, den vi­sar vil­ken typ av stan­dard vi vill ha på cy­kel­vä­gar­na i he­la Stock­holm.

FO T O : K A R I N I L S O N

SATS­NING. Fle­ra cy­kel­pro­jekt pla­ne­ras i Stock­holm, bå­de nya och renovering av gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.