Suc­cé för olag­li­ga cy­kel­skyl­tar­na

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - Per Brandt

Sta­dens för­bjud­na cy­klist­skylt­ning på en­kel­rik­ta­de ga­tor är en suc­cé. Nu ska al­la ga­tor där man öpp­nat upp för dub­bel­rik­tad cy­kel­tra­fik skyl­tas om på nytt – för att få bil­fö­rar­na att ly­da reg­ler­na.

För få bil­fö­ra­re föl­jer sta­dens nya skylt­ning på de en­kel­rik­ta­de ga­tor där man öpp­na­de upp för dub­bel­rik­tad cy­kel­tra­fik för två år se­dan.

Som vi ti­di­ga­re har be­rät­tat tes­ta­de där­för sta­den i hös­tas ett nytt knep på någ­ra plat­ser: Till­ba­ka med en­kel­rik­tat- skyl­ten, istäl­let för ”mo­tor­tra­fik för­bju­den”, men med en tilläggs­skylt som till­lå­ter cy­kel. Pro­ble­met? Till­läggs­skylt­ning­en är in­te till­lå­ten en­ligt Trans­port­sty­rel­sen.

Re­sul­ta­tet? En suc­cé. En­ligt tra­fik­kon­to­ret vi­sar mät­ning­ar vid för­söks­plat­ser­na att bil­fö­rar­na föl­jer tra­fik­reg­lar­na bätt­re med den klas­sis­ka en­kel­rik­tat-skyl­ten och tilläg­get. Någ­ra fler test är in­te ak­tu­el­la, tra­fik­kon­to­ret är nöj­da med un­der­la­get.

Un­der för­sö­ket har sta­den hel­ler in­te fått nå­gon på­häls­ning av Trans­port­sty­rel­sen.

Det som åter­står är ett be­slut om de ska skyl­ta om el­ler in­te.

Och ett sånt be­slut är på väg, en­ligt tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

– Kan vi lö­sa ett pro­blem som de här skyl­tar­na har ska­pat ef­tersom bil­fö­ra­re in­te kan tra­fik­reg­ler­na så är myc­ket vun­net. Vi ska se till att tra­fik­kon­to­ret tar fram ett ären­de för tra­fik­nämn­den. Men när det blir kan jag in­te sva­ra på, sä­ger han.

FO­TO: JOHANN BERNÖVALL

GÖRS OM. Nu ska sta­den skyl­ta om de en­kel­rik­ta­de ga­tor som öpp­nats upp för dub­bel­rik­tad cyk­ling igen. Den­na gång med en tilläggs­skylt som tillå­ter cy­kel men som egent­li­gen är otillå­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.