Bygg­pla­ner kan fal­la med Tel­lus To­wers

I skug­gan av Tel­lus To­wers, ska Te­le­fon­plan växa till tät in­nerstad med en ny tun­nel­ba­nesta­tion och tre nya bo­stads­kvar­ter. Men om tor­nen fal­ler, då fal­ler även sto­ra de­lar av de pla­ner­na.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Sö­derorts tänk­ta skyskra­por är en frå­ga som mang­lats av me­dia, by­rå­kra­ter och po­li­ti­ker i åra­tal. Hög­hu­sen skis­sas på 58 och 78 vå­ning­ar och har at­tac­ke­rats och hyl­lats, om vartan­nat.

Men vad som ham­nat i skymun­dan är det sto­ra pro­jekt som kal­las Cen­tra­la Te­le­fon­plan, som de två tor­nen ba­ra är en del av: en helt ny tun­nel­ba­nesta­tion på an­nan plats, samt tre bo­stads­kvar­ter med to­talt 1 500 lä­gen­he­ter.

Plus för­sko­lor, af­fä­rer, ser­vice och of­fent­lig verk­sam­het. Mel­lan kvar­te­ren, döp­ta till Tvål­fling­an, vill man ha ny park, nytt torg, nya ga­tor och två fot­bolls­pla­ner. Nyc­keln till det he­la är att byg­ga över tun­nel­ba­ne­spå­ren helt, en så kal­la­de över­däck­ning. Te­le­fon­plans de­lar ska byg­gas ihop, för­tä­tas, och få käns­lan av tajt in­nerstad.

Dyrt pro­jekt

Fast om pla­nen på skra­por­na fal­ler – då ry­ker även över­däck­ning­en. I al­la fall som det är tänkt nu. Det sit­ter i plån­bo­ken. Att över­däc­ka är oer­hört dyrt och tidskrä­van­de, och Tel­lus To­wers ska bä­ra den kost­na­den. Om de krym­per till van­li­ga hus mås­te man se över bud­ge­ten.

En väg att gå är att mins­ka an­de­len hy­res­rät­ter och dra på med mer bo­stads­rät­ter för klirr i kas­san. En an­nan är att skä­ra am­bi­tio­ner­na till hälf­ten.

– Man kan in­te bå­de äta ka­kan och ha den kvar. I by­rå­lå­dan har vi en gam­mal plan från in­nan skyskra­por­na var påtänk­ta. Där däc­kar vi ba­ra över sta­tio­nen och flyt­tar den, men res­ten av spå­ret blir som det är nu. Då blir kost­na­der­na han­ter­ba­ra, sä­ger ex­plo­a­te­rings­kon­to­rets pro­jekt­le­da­re Karl Gyl­je.

Får in­te stö­ra t-ba­nan

Han sä­ger att det svå­ra med över­däck­ning är att det mås­te gö­ras ut­an att stö­ra t-ba­nan. Vil­ket gör att man kanske hin­ner läg­ga en, två bal­kar per natt. Pro­jek­tet på Te­le­fon­plan bär drag av Slus­sen, om än gi­vet­vis långt ifrån så kom­plext. Bland an­nat mås­te man in­nan man kan gö­ra nå­got alls, byg­ga en till­fäl­lig bro åt bus­sar så att lo­kal­tra­fi­ken fun­ge­rar un­der den långa bygg­ti­den.

Om det nu ens blir nå­gon över­däck­ning.

– Vi vet in­te hur po­li­ti­ker­na stäl­ler sig till nya pla­ner. Ro­ger Mo­gert (S) var po­si­tiv och väl­digt dri­van­de i Te­le­fon­plan-frå­gan men han är in­te stads­bygg­nads­bor­gar­råd läng­re. Så vi vet in­te om po­li­ti­ker­na kanske änd­rat sig. Det här är ett väl­digt bra pro­jekt som vi ser sto­ra för­de­lar med. Vi kan spå­na hur myc­ket vi vill på oli­ka lös­ning­ar, men vi mås­te ve­ta hur det blir, sä­ger Karl Gyl­je.

Ar­be­tar vi­da­re

Jan Va­le­skog (S) är nu­me­ra stads­bygg­nads­bor­gar­råd. Han vill ba­ra kom­men­tar via mejl. Där skri­ver han att över­däck­ning och ett nytt torg är ”sto­ra vär­den som vi kom­mer att ar­be­ta vi­da­re med”.

För till­fäl­let lig­ger Tel­lus To­wer ute på ett så kal­lat ti­digt sam­råd hos oli­ka tunga in­stan­ser. Bland an­nat ska Läns­sty­rel­sen tyc­ka till. Det skri­ver Jan Va­le­skog är ”bra” för att ”få in syn­punk­ter och kun­na ta ställ­ning till hur vi kan ar­be­te vi­da­re med pro­jek­tet”.

Vi vet in­te om po­li­ti­ker­na kanske änd­rat sig. Det här är ett väl­digt bra pro­jekt som vi ser sto­ra för­de­lar med. Vi kan spå­na hur myc­ket vi vill på oli­ka lös­ning­ar, men vi mås­te ve­ta hur det blir.

PÅ SPÅ­RET. Så här kan över­däck­ning­en kom­ma att se ut om du har Tel­lus To­wers i ryg­gen och blic­kar norrut mot Mid­som­mar­kran­sen. REKORDHÖGT. Tel­lus To­wers ena hög­hus kan bli 237 me­ter högt. TELEFONVÄGEN. Vy bort mot Te­le­fon­plans t-ba­na.

OM­RÅ­DET. Det tänk­ta plan­om­rå­det är strec­kat med rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.