Mar­ken vid sko­lan gif­tig – nu krävs sa­ne­ring

Höga hal­ter av bland an­nat ar­se­nik, kvick­sil­ver och ben­sen har hit­tats i mar­ken vid Ekens­bergs­sko­lan. Nu mås­te om­rå­det sa­ne­ras.

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Tid­ning­en har be­rät­tat ti­di­ga­re att mar­ken vid Ekens­bergs­sko­lan in­ne­hål­ler gif­ter som kan in­ne­bä­ra risk för män­ni­skors häl­sa. Nu har Si­sab ta­git pro­ver på mar­ken ner till två me­ters djup och rap­por­ten vi­sar för­höj­da hal­ter av en rad oli­ka me­tal­ler.

Bland an­nat ar­se­nik, bly och kvick­sil­ver, pe­tro­le­um­kolvä­ten, bland an­nat ben­sen, och PAH, ett äm­ne som finns i as­falt.

För höga hal­ter

Hal­ter­na är så pass höga att de över­sti­ger Na­tur­vårds­ver­kets gräns­vär­den för vad som är okej om man ska byg­ga en sko­la el­ler bo­stä­der.

– Ef­tersom det rör sig om käns­lig verk­sam­het, som sko­la och för­sko­la, är det lägre gräns­vär­den, allt­så kra­ven på vad mar­ken får in­ne­hål­la är hår­da­re, sä­ger An­ni­ka Bur­ström, pro­jekt­le­da­re på Si­sab.

Prov­tag­ning­en gjor­des med borr­band­vagn på sju punk­ter sprid­da över un­der­sök­nings­y­tan. För­ore­ning­ar­na kom­mer från båt­var­vet som be­dri­vits på plat­sen i nä­ra hund­ra år, och gam­la fyll­nads­mas­sor som man an­vän­de då. Verk­sam­he­ten på­gi ck än­da fram till 1970-ta­let.

I dag är den gif­ti­ga jor­den ”inkaps­lad” med as­falt och konst­gräs och då ut­gör den ing­en risk för bar­nen, en­ligt ex­per­ter­na.

– Det är först när man Ef­tersom det rör sig om käns­lig verk­sam­het, som sko­la och för­sko­la, är det lägre gräns­vär­den, allt­så kra­ven på vad mar­ken får in­ne­hål­la är hår­da­re. bör­jar grä­va och rö­ra i mar­ken som det kan spri­das, sä­ger An­ni­ka Bur­ström.

Nytt skol­hus ska byg­gas

Tom­ten som är för­o­re­nad är cir­ka 2 800 kvadrat­me­ter stor och det är in­te klart än hur myc­ket av den som mås­te sa­ne­ras. In­te hel­ler hur långt ner i mar­ken man mås­te grä­va.

– På vis­sa stäl­len kanske det räc­ker med en halv me­ter, me­dan på and­ra krävs att man grä­ver två me­ter ner, sä­ger An­ni­ka Bur­ström.

An­led­ning­en till sa­ne­ring­en är att det ska byg­gas ett nytt skol­hus på mar­ken. Den gam­la skol­bygg­na­den som stod där har ri­vits och till­fäl­li­ga pa­vil­jong­er har pla­ce­rats på skol­går­den. Det sto­ra skol­hu­set in­till spa­ras och re­no­ve­ras.

Pla­nen är att bör­ja byg­ga det nya skol­hu­set i feb­ru­a­ri 2019 och när allt är klart ska sko­lan ha plats för cir­ka 300 ele­ver, drygt 100 fler än idag, med års­kurs F-6.

Si­sabs kon­sult ska nu ta fram en plan för sa­ne­ring­en, där det fram­går hur sto­ra mäng­der jord som be­hö­ver frak­tas bort och hur sto­ra ris­ker­na är att vis­tas i när­he­ten.

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Eken­bergs­sko­lan. FAR­LIG MARK. På den här plat­sen, in­till Ekens­bergs­sko­lan, har en mängd far­li­ga äm­nen hit­tats i mar­ken. Pla­nen är att byg­ga ett nytt skol­hus här näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.