Konst­nä­rer i Löv­hol­men

får sta­dens stöd

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Konst­nä­rer­na i Löv­hol­men ris­ke­ras motas bort när Bec­kers­hu­set pla­ne­ras bli sko­la för 600 ele­ver. Men nu flag­gar bå­de kul­tur­för­valt­ning­en och stads­dels­för­valt­ning­en för att konst­nä­rer­na bor­de få va­ra kvar i om­rå­det.

För någ­ra vec­kor se­dan skrev vi om konst­nä­rer­nas atel­jé­er i gam­la Bec­kers­hu­set och oron över att hit­ta nya ar­bets­plat­ser när Löv­hol­men be­byggs.

Men i ett re­missvar på stads­bygg­nads­kon­to­rets plan, på­pe­kar kul­tur­för­valt­ning­en att det är vik­tigt att vär­na om konst­nä­rer­na och kul­tu­ren i om­rå­det.

Pla­ne­rar verk­sam­he­ter

En kul­tur­livs­a­na­lys kom­mer tas fram för att an­vän­das som un­der­lag när man pla­ne­rar vil­ka verk­sam­he­ter som ska fin­nas.

” Det är in­te rik­tigt be­stämt än­nu vad kul­tur­livs­a­na­ly­sen ska in­ne­hål­la, men den bör in­ne­hål­la en kart­lägg­ning av kul­tur­verk­sam­he­ter som finns på plats och en di­a­log med dem. Som jag ser sa­ken be­hö­ver kul­tur­livs- ana­ly­sen bå­de be­ak­ta det som finns idag och det som kom­mer att be­hö­vas när om­rå­det har ut­veck­lats och för­ny­ats”, skri­ver An­na Ry­gård, stads­ut­veck­lings­stra­teg på kul­tur­för­valt­ning­en, i ett mejl.

”Ta med den­na kun­skap”

Även Hä­gersten- Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning sva­rar på stads­bygg­nads­kon­to­rets plan att slänga ut konst­nä­rer­na, om än li­te mer sve­pan­de.

I ett ut­lå­tan­de skri­ver de: ” För­valt­ning­en vill även upp­märk­sam­ma att det på plat­sen i dag finns ett drygt hund­ra­tal yr­kes­verk­sam­ma konst­nä­rer som kom­mer att för­lo­ra si­na atel­jéplat­ser och kon­tor i och med ex­plo­a­te­ring­en. För­valt­ning­en öns­kar att den­na kun­skap tas med i pro­jek­tet och möj­lig­he­ten att ta till va­ra på det­ta ses över”.

Struk­tur­pla­nen är just nu ute på ti­digt sam­råd, fram till den 29 maj kan all­män­he­ten kom­ma med syn­punk­ter. Hur det ska gå för konst­nä­rer­na är allt­så än­nu oklart.

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN

SAMVARO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.