Nu blir det ve­go

he­la vägen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Sidan 1 - Ma­til­da Lund­berg Te­le­fon: 073-600 69 17 E-post: ma­til­da.lund­berg@di­rekt­press.se

Snabb­mat­sjät­ten, lyx­kro­gen och mat­af­fä­ren på hör­net – al­la sat­sar på ve­go. Ing­en har väl und­gått den grö­na vå­gen som sve­per över Stock­holms mat­ut­bud. Da­ni­el Rol­ke är en av dem som hop­pa­de på ve­go­tå­get långt in­nan det var tren­digt. Nu an­ord­nar han Ve­go­mäs­san för elf­te året i rad.

Från en mi­li­tant rö­rel­se med fo­kus på ak­ti­vism till en livs­stil som många kan iden­ti­fi­e­ra sig med, så be­skri­ver Da­ni­el Rol­ke hur sy­nen på ve­ga­nism för­änd­rats se­dan han star­ta­de Ve­go­mäs­san 2007.

Till­sam­mans med någ­ra and­ra eldsjä­lar vil­le han vi­sa fler hur en­kelt det är att väl­ja ve­ge­ta­risk och ve­gansk kost.

– Du ska kun­na ta med dig en skep­tisk fa­mil­je­med­lem till mäs­san. Må­let är att al­la ska kän­na sig väl­kom­na och att vi ska in­spi­re­ra till nya va­nor sna­ra­re än att va­ra till­rätta­vi­san­de, sä­ger Da­ni­el Rol­ke.

Fler väl­jer ve­ge­ta­riskt

En­ligt Matrap­por­ten 2018, en un­der­sök­ning gjord av Food & Fri­ends, äter 43 pro­cent av av de till­frå­ga­de svens­kar­na ve­ge­ta­riskt minst en gång i vec­kan. Många väl­jer bort köt­tet av häl­so­skäl, men mil­jön är ock­så en vik­tig fak­tor.

Da­ni­el Rol­ke ser en ve­gotrend som star­ta­de för två, tre år se­dan och se­dan och se­dan ba­ra växt sig star­ka­re.

Han tror att an­led­ning­en är att fler fått upp ögo­nen för hur djur be­hand­las, i kom­bi­na­tion med det öka­de ut­bu­det som gör det enkla­re att väl­ja bort kött.

– Det har ald­rig va­rit så en­kelt att va­ra ve­gan som idag, spe­ci­ellt i Stock­holm. På mat­af­fä­ren, snabb­mats­ha­ket, ki­os­ken på hör­net, fin- kro­gen och tå­get. Över­allt finns ve­gans­ka rät­ter, och of­ta fle­ra al­ter­na­tiv. Det har bli­vit mer mainstream och de sto­ra ked­jor­na har ha­kat på.

Ve­go som norm

Att ve­go är he­ta­re än nå­gon­sin märks in­för årets ve­go­mäs­sa som re­dan sålt dub­belt så många bil­jet­ter som den här ti­den för­ra året. An­ta­let ut­stäl­la­re är ock­så fler än nå­gon­sin, 103 styc­ken, med fo­kus på allt från mat, dryck, glass, klä­der, skor och skön­het. – He­la da­gen blir ett ve­go­pa­ra­dis. Ing­en be­hö­ver dub­bel­kol­la nå­gon in­gre­di­ens el­ler lä­sa in­ne­hålls­för­teck­ning­ar, här är all­ting är helt ve­ganskt. Bland fö­re­lä­sar­na finns Pa­trik Ba­bou­mi­an, en av Tysklands le­dan­de Strong­man-at­le­ter och ve­gan se­dan 2011 som be­rät­tar om ve­gansk kost och trä­ning. I ett pa­nel­sam­tal om ve­go­boo­men, för­änd­ring och at­ti­ty­der del­tar bland an­nat de­sig­nern Bea Szen­feld.

Fram­ti­den

På ti­di­ga­re mäs­sor har en stor del av be­sö­kar­na va­rit unga kvin­nor. Men Da­ni­el Rol­ke be­rät­tar även om 80-åri­ga da­mer som dy­ker upp och gläds åt att mö­ta så många yng­re li­ka­sin­na­de.

– Idag ses unga ve­ga­ner in­te läng­re som ”den kons­ti­ga” som som väl­jer an­norlun­da. Det har bli­vit myc­ket mer ac­cep­te­rat, sä­ger Da­ni­el Rol­ke.

FO­TO: PRESSBILD

IN­NE MED VE­GO. Ve­go­mäs­san 2017 var väl­be­sökt. I år vän­tas än­nu fler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.