Kän­des som en be­drift när jag fick anorex­ia

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hej Söderort - JONNA CLAESSON Re­por­ter jonna.claesson @di­rekt­press.se

Jag ha­de låg puls, in­sjunk­na kin­der och va­ri­ga sår på ryg­gen ef­ter en vass rygg­rad som skavt mot madras­sen. ”Du kom­mer dö”, sa lä­ka­ren. Jag har haft pre­sta­tions­ång­est he­la mitt liv, re­dan i förs­ta klass grät jag på ut­veck­lings­sam­ta­let av räds­la natt in­te va­ra bra nog. Duk­tig flic­ka-syndro­met kal­lar vi det.

Förs­ta året på gym­na­si­et es­ka­le­ra­de pres­sen på mig själv och jag tog till di­ver­se, en­ligt mig själv, ut­omor­dent­li­ga me­to­der för att be­hål­la kon­trol­len – svält. Om jag in­te kla­ra­de av var­dag­li­ga be­styr och skol­upp­gif­ter skul­le jag in­te hel­ler äta.

Det gick fort ut­för. In­nan om­giv­ning­en hann mär­ka nå­got tog jag hjälp själv, mest för ned­stämd­he­ten men jag av­slö­ja­de pro­ble­ma­ti­ken för skolku­ra­torn och lo­va­de att skär­pa mig. Jag fick di­a­gno­sen anorex­ia strax ef­ter och det kän­des som en be­drift. Jag var åt­minsto­ne bäst på att va­ra sjuk. Jag tving­a­des till mö­ten på Ät­stör­nings en­he­ten och fle­ra läkar­be­sök i vec­kan. Matin­tag, blod­tryck, blod­vär­den, vå­gen. Re­pe­at.

Över­allt pra­tar män­ni­skor om ut­se­en­de­het­sen och det sma­la ide­a­let som på­ver­kar män­ni­skor allt lägre ner i åld­rar­na. Men det hand­lar säl­lan ba­ra om det. En ät­stör­ning kan drab­ba al­la. Kon­trol­le­ran­det av ma­ten, trä­ning­en och fo­ku­set på vik­ten är en till­fäl­lig ång­est­lind­ring. Att då pra­ta om ät­stör­ning­ar som en­bart en kropps­fix­e­ring är att för­mins­ka pro­ble­ma­ti­ken.

An­ta­let som li­der av en ät­stör­ning har ökat med näs­tan 40 pro­cent de se­nas­te tio åren och 2016 upp­gav Folk­hälso­myn­dig­he­ten att cir­ka 100000 män­ni­skor var di­a­gnos­ti­se­ra­de med ät­stör­ning­ar i Sve­ri­ge. Men trots att sjuk­do­men bor­de be­hand­las som ett av vå­ra störs­ta häl­so­pro­blem kan det ta upp till åt­ta år in­nan den drab­ba­de får be­hand­ling.

Den 2 ju­ni är det den In­ter­na­tio­nel­la da­gen för be­kämp­ning av ät­stör­ning­ar. Jag ha­de tur, jag är frisk och fri, men hjäl­per verk­li­gen en en­da in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­man­de dag när pro­ble­ma­ti­ken ba­ra ökar?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.