Förs­ta spad­ta­get på Årsta­fäl­tet i hel­gen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Liljeholmen / Älvsjö -

I hel­gen tas förs­ta spad­ta­get för den nya stads­de­len på Årsta­fäl­tet. Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård invigde byg­get un­der lör­da­gen och där­med star­tar mark­ar­be­te­na för etapp 1. Bland an­nat ska de gö­ra mark­för­stärk­ning­ar och dra led­ning­ar för vat­ten, av­lopp och el, och sto­ra de­lar av par­ken och dam­mar­na ska an­läg­gas nu. Bygg­start för de förs­ta bo­stä­der­na – 1 000 lä­gen­he­ter, varav 125 stu­dent­lä­gen­he­ter och 15 stads­rad­hus – är be­räk­nad till slu­tet av 2019, förs­ta in­flytt­ning un­der 2021. He­la Årsta­fäl­tet, med 6 000 bo­stä­der, ska va­ra fär­dig­byggt 2030.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.