Vallöf­ten till stans cy­klis­ter

Samtliga par­ti­er vill att cy­klis­ter­na i Stock­holm ska bli fler. Här al­la de­ras vallöf­ten som man vill för­med­la till stans tram­pa­re. Par­ti för par­ti – så ska man för­bätt­ra möj­lig­he­ter­na att cyk­la i Stock­holm

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Text: Per Brandt

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Par­ti­et lyf­ter helst fram vad som gjorts un­der man­dat­pe­ri­o­den; drygt 11 km ny­an­lag­da cy­kel­vä­gar, 9 km be­fint­li­ga som bred­dats, skärpt över­vak­ning av fel­par­ke­ra­de bi­lar i cy­kel­fält, cir­ka 7 000 nya cy­kel­par­ke­rings­plat­ser och för­bätt­rad snöröj­ning av cy­kel­ba­nor samt möj­lig­het att cyk­la på ti­di­ga­re en­kel­rik­tat.

Fram­åt har S lo­vat att hål­la en hög in­ve­ste­ringsni­vå på cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren. Den lång­sik­ti­ga in­ve­ste­rings­bud­ge­ten höjs från och med 2019 med 50 mil­jo­ner kro­nor.

Även fort­sät­ta ar­be­tet för ökad tra­fik­sä­ker­het ge­nom att sän­ka has­tig­he­ter­na till 40 km/h på de fles­ta hu­vud­ga­tor­na och 30 km/h på bo­stads­ga­tor­na.

VÄNSTERPARTIET

Al­la sta­dens an­ställ­da ska er­bju­das för­månscyklar som ger ra­batt och som kan dras på lö­nen. Det gäl­ler bå­de van­li­ga och el­driv­na cyklar.

In­ve­ste­ra 1 mil­jard i cy­kel­vä­gar. Bygg cy­kel­par­ke­ring un­der tak vid al­la stör­re tra­fik­knut­punk­ter: T-Cen­tra­len, Oden­plan, Frid­hems­plan, Lil­je­hol­men, Gull­mars­plan, Tek­nis­ka hög­sko­lan och Årsta­berg. Bygg sam­man cy­kel­nä­tet i he­la lä­net. Stärk ung­as cyk­lan­de ge­nom säk­ra cy­kel­vä­gar med bätt­re be­lys­ning och säk­ra över­gångs­stäl­len till och från sko­lor.

Se­pa­re­ra cy­kel- och gång­ba­nor tyd­li­ga­re för att mins­ka kon­flik­ter.

Fler cy­kel­vän­li­ga ar­bets­plat­ser med lå­ne­cyklar, bra par­ke­ring­ar un­der tak och att ar­bets­gi­va­re upp­munt­rar att cyk­la.

FEMINISTISKT INI­TI­A­TIV

Vill att al­la cy­kel­vä­gar ska ha en bra stan­dard och in­te ba­ra pend­lings­strå­ken. Fler säk­ra cy­kel­par­ke­ring­ar. Ser­vicesta­tio­ner. Det ska va­ra li­ka en­kelt att hål­la cy­keln i trim som bi­len. Fi vill lå­ta sät­ta upp ser­vicesta­tio­ner vid al­la stör­re cy­kel­par­ke­ring­ar och vid and­ra stra­te­gis­ka plat­ser längs med cy­kel­strå­ken.

MILJÖPARTIET

Byg­ga fler nya bre­da, se­pa­re­ra­de cy­kel­ba­nor på de pri­o­ri­te­ra­de cy­kel­strå­ken.

Gö­ra kraft­ful­la sats­ning­ar även på mind­re cy­kel­stråk och upp­gra­de­ras des­sa så de blir bra.

Fort­sät­ta ut­bygg­na­den av säk­ra cy­kel­par­ke­ring­ar där sta­den snart un­der den här man­dat­pe­ri­o­den har byggt 9 000 styc­ken.

Se över tra­fik­lju­sen för att gö­ra des­sa cy­ke­lan­pas­sa­de.

Fler plat­ser ska få så kal­lad ”grön våg” för cy­klis­ter. Ny cy­kel­mil­jard. Bygg yt­ter­li­ga­re 10 000 säk­ra cy­kel­par­ke­ring­ar näs­ta man­dat­pe­ri­od och öka bort­fors­ling­ar av över­giv­na cyklar.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA

Ge cy­klis­ter grönt ljus fö­re bi­lis­ter vid stör­re väg­kors­ning­ar.

Sät­ta stopp för fel­ri­ta­de cy­kel­lös­ning­ar – in­vol­ve­ra cy­klis­ter­na ti­digt. Tillåt hö­ger­sväng vid röd­ljus. Ska­pa fler cy­kel­box­ar vid tra­fik­lju­sen. Er­bju­da fler cy­kel­pump­sta­tio­ner. In­fö­ra se­kund­ned­räk­na­re på tra­fik­ljus vid stör­re väg­kors­ning­ar.

CENTERPARTIET

10 000 nya säk­ra cy­kel­par­ke­ring­ar. In­rät­ta en ny cy­kel­mil­jard. Cy­ke­lan­pas­sa al­la röd­ly­sen i Stock­holm. Lagänd­ra så att det blir tillå­tet att svänga hö­ger mot rött och lagänd­ra så att det blir tillå­tet med cy­kel­farts­ga­tor.

In­rät­ta ett cy­kel­kans­li med an­svar för att cy­keln finns med i all stads­pla­ne­ring.

Sänk­ta has­tig­he­ter på fler ga­tor, 30 kilo­me­ter i tim­men i he­la in­ners­tan. Bätt­re och mer skylt­ning för cy­klis­ter. Höj­da bö­ter för ga­tu­ar­be­ten som in­te blir kla­ra i tid el­ler in­te om­le­der cy­klis­ter sä­kert.

LI­BE­RA­LER­NA

In­ve­ste­ra en mil­jard på tio år i en gångoch till­gäng­lig­hets­sats­ning, som se­pa­re­rar och för­bätt­rar cy­kel- och gång­vä­gar.

Fler snabbcy­kel­vä­gar, med få tra­fik­ljus­stopp och över­gång­ar.

Gör det lät­ta­re att ta med sig cy­keln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Fler cy­kel­ga­rage och cy­kel­par­ke­ring­ar. Mer fo­kus på att hål­la cy­kel­fält och cy­kel­ba­nor fria från and­ra for­don och byggskräp.

Höj bö­ter­na för de mo­tor­for­don som par­ke­rar på, el­ler kör i, cy­kel­fäl­ten.

Låt par­ke­rings­vak­ter be­va­ka fram­kom­lig­he­ten på stör­re cy­kel­le­der, på sam­ma sätt som det finns par­ke­rings­vakt på mc som be­va­kar stom­buss­lin­jer­nas sträck­ning.

Bygg ut lå­ne­cy­kel­sy­ste­met, i he­la sta­den men sär­skilt i när­för­ort och yt­terstad.

Tillåt cy­klis­ter att svänga hö­ger vid rött ljus och att cy­klis­ter ska få kö­ra mot en­kel­rik­tat på fler plat­ser där det är möj­ligt. Fort­sät­ta ar­be­tet för ökad tra­fik­sä­ker­het ge­nom att sän­ka has­tig­he­ter­na till 40 km/h på hu­vud­ga­tor och 30 km/h på bo­stads­ga­tor.

MO­DE­RA­TER­NA

Sta­den ska till­sam­mans med till ex­em­pel Stock­holm Bi­kes er­bju­da cy­kel­sko­la för samtliga ele­ver i för­sko­le­klass.

Fler och tryg­ga­re cy­kel­vä­gar och fler lätt­pla­ce­ra­de cy­kel­ställ, in­te minst vid om­stig­nings­punk­ter i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Även lå­ne­cy­kel­sy­ste­mets till­gäng­lig­het ska pri­o­ri­te­ras i kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lä­gen.

Cy­kel­pla­nens mest pri­o­ri­te­ra­de åt­gär­der ska ge­nom­fö­ras. Cy­kel­le­der som bin­der ihop sta­dens oli­ka de­lar och cy­kel­strå­ken mel­lan kom­mu­ner­na i lä­net ska ut­gö­ra rygg­ra­den i den­na sats­ning.

Vid ny­bygg­na­tion ska det pla­ne­ras för ett ökat cyk­lan­de och be­hov av cy­kel­par­ke­ring. Det­ta är an­ge­lä­get vid om­vand­ling­en av om­rå­det runt Stock­holms cen­tral­sta­tion.

Fler ladd­sta­tio­ner ska byg­gas för el­cyklar i an­slut­ning till cy­kel­par­ke­ring­ar.

SVERIGEDEMOKRATERNA

En ut­bygg­nad av cy­kel­nät­ver­ket i sam­råd med krans­kom­mu­ner för bätt­re möj­lig­he­ter för cy­kel­pend­ling.

Be­va­ka­de cy­kel­par­ke­ring­ar vid knut­punk­ter för kol­lek­tiv­tra­fik.

Ut­ö­ka­de möj­lig­he­ter att hy­ra oli­ka sor­ters cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.