Flyt för de fest­sug­na – ny flot­te på Lil­je­holms­ka­jen

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Sacharias Källdén 073-600 97 95 sacharias.kall­den@di­rekt­press.se

En ny, fly­tan­de re­stau­rang har ta­git plats på Lil­je­holms­ka­jen. De sat­sar på sto­ra säll­skap och skär­gårds­mat.

Med blå ut­sikt över Årstabron tog Ri­vi­e­ran bras­se­rie och lounge­bar i bör­jan av maj över flot­ten på Lil­je­holms­ka­jen där Oscars Ve­ran­da ti­di­ga­re låg. Da­vid Jacobs­son var tag­gad på att öpp­na ett som­mar­stäl­le och sat­sar stort på skär­gårds­käns­lan.

– Det du äter i skär­går­den kan du äta här. Ska­gen, räk­sal­lad, gra­vad lax och gös­fi­lé till ex­em­pel. Det ska va­ra en­kelt och fräscht, sä­ger äga­ren som ock­så har stäl­len som No na­me bar och Fly­ing dog.

Fest­li­ga hel­ger

För­änd­ring­en på däck är in­te jät­tes­tor. Den in­gla­sa­de ve­ran­dan har fått in­fra­vär­me. Men på hel­ger­na kom­mer det att sy­nas, då de sat­sar på sto­ra bok­ning­ar som fö­del­se­dags- och stu­dent­fes­ter med upp till 100 per­so­ner. Ett kon­cept som ver­kar gå hem.

– Hit­tills är vi upp­bo­ka­de förs­ta hal­van av som­ma­ren. Det kom­mer bli sto­ra fes­ter. Det känns jät­te­kul att folk vill fi­ra sig själ­va och and­ra här. Det finns fort­fa­ran­de nå­gon luc­ka i ju­ni men det bör­jar bli fullt, sä­ger Da­vid Jacobs­son.

Men du be­hö­ver in­te ha 50 vän­ner för att få kä­ka här. Även mind­re säll­skap är väl­kom­na att slå sig ner om det finns plats. Al­la da­gar so­len tillå­ter det kom­mer de att ha öp­pet till mid­natt.

– Ti­di­ga­re äga­re ha­de otur med väd­ret. Vi ska för­sö­ka ha öp­pet så myc­ket vi ba­ra kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.