Cy­kel­ex­per­ten: Slo­pa ett bil­kör­fält

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholm - Per Brandt per.brandt@di­rekt­press.se UTÖKA.

Drygt 13 000 cy­klis­ter träng­des ge­nom hat­pas­sa­gen Munk­bron un­der ett re­kord­dygn i sta­den. Så här tyc­ker cy­kel­ex­per­ten att sta­den ska lö­sa träng­seln – nu på en gång.

Den se­nas­te ti­dens vär­me­böl­ja har loc­kat fram fler cy­klis­ter än nå­gon­sin ti­di­ga­re i sta­den. En­ligt tra­fik­kon­to­ret slogs fle­ra rekord i för­ra vec­kan. Re­kord­dyg­net num­mer ett var tis­da­gen 15 maj. Då pas­se­ra­de 13 334 cy­klis­ter vid Munk­bron, drygt 12 000 tog sig över Lil­je­holms­bron och näs­tan 11 000 cyk­la­de över Stads­hus­bron, en­ligt tra­fik­kon­to­ret. De två förs­ta plat­ser­na är även två hat­pas­sa­ger för många cy­klis­ter.

Men nu har cy­kel­ex­per­ten Kris­ter Isaks­son ett för­slag för att lö­sa den störs­ta prop­pen, Munk­bron. Och det hand­lar in­te om att snab­ba på byg­get av den nya bro som är un­der ut­red­ning.

Stänga ett kör­fält

Han tyc­ker sta­den ska tes­ta att stänga av ett kör­fält på Munk­bron och om­vand­la det till en norr­gå­en­de cy­kel­ba­na och lå­ta den nu­va­ran­de cy- kel­ba­nan va­ra kvar för sö­dertram­pan­de cy­klis­ter. Det­ta skul­le gå att tes­ta om­gå­en­de, an­ser Isaks­son.

– Li­te som man gjor­de på för­sök på Göt­ga­tan och även ti­di­ga­re un­der en bygg­pe­ri­od på Munk­bron. Då gjor­des be­döm­ning­en att det skul­le fun­ge­ra och det skul­le det gö­ra nu ock­så. Det skul­le gå att stäl­la ut be­tong­bloc­ken re­dan imor­gon, sä­ger Kris­ter Isaks­son, cy­kel­pla­ne­ra­re på Sweco.

– Det är ett ut­märkt till­fäl­le att tes­ta nu när bil­tra­fi­ken är kraf­tigt be­grän­sad på grund av Slus­sen­byg­get. Det finns ing­en an­led­ning att vän­ta på den nya bron. Det är en stor osä­ker­hets­fak­tor kring den och det kom­mer ta lång tid om den över­hu­vud­ta­get blir av.

Om man in­te kan vän­ta på var­ken ny bro el­ler even­tu­ell test med ny cy­kel­ba­na, hur skul­le du tipsa om att man tar sig från Ci­ty till Sö­derort?

– Jag gil­lar Väs­ter­bron, det är ab­so­lut in­te tomt men en an­nan typ av träng­sel, ett an­nat flow. Se­dan strun­tar jag ock­så i Lil­je­holms­bron ut­an le­tar mig bort till Årstabron. För mig är in­te om­vä­gar så be­svär­li­ga, det är vik­ti­ga­re att det snur­rar på.

Rekord på fle­ra plat­ser

För­u­tom tis­da­gen sat­tes även rekord i an­ta­let cy­kel­pas­sa­ger da­gen ef­ter då näs­tan 13 000 cy­klis­ter tog sig över Väs­ter­bron och det slogs även rekord vid bland an­nat Brom­ma­plan, St Erik­ga­tan, Fla­ten­vä­gen, So­fi­elunds­plan och på Årstabron. Väl­digt gläd­jan­de, tyc­ker Kris­ter Isaks­son.

– Se­dan 90-ta­let är det en pil som ba­ra pe­kar upp­åt och det be­ror på en lång­sik­tig, mål­med­ve­ten sats­ning på att stäl­la om tra­fik­sy­ste­met. Då kom­mer så­na här prop­par ur. Det var ju jät­te­fint vä­der och då kom­mer än­nu fler cy­klis­ter. Det är jät­te­ro­ligt, sä­ger han.

En­ligt tra­fik­kon­to­ret har oli­ka lös­ning­ar, bland an­nat för­sla­get ovan, ut­retts men sta­den har valt att fo­ku­se­ra på att bred­da ka­jen och ”hit­ta en bätt­re lång­sik­tig lös­ning”. En­ligt tra­fik­kon­to­ret kollar man även på om det går att för­bätt­ra cy­kel­ba­nan på nor­ra si­dan av Rid­dar­hu­set. Stäng av ett kör­fält och gör det till cy­kel­ba­na för att lö­sa träng­seln för cy­klis­ter­na, tyc­ker cy­kel­ex­per­ten Kris­ter Isaks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.