De får he­la stan att blom­ma

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Söderort - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

I Års­ta par­ti­han­dels­om­rå­de göm­mer sig en hel värld av väx­ter och blom­mor. Vi be­sök­te Träd­gårds­hal­len, Stock­holms en­da sam­la­de mark­nads­plats för bloms­ter­hand­la­re. Här hit­tar man allt från mid­som­mar­kran­sar och doft­pe­lar­go­ner till ho­vets brud­bu­ket­ter.

Jord­gubbs­plan­tor, hor­ten­sia och pe­lar­go­ner med doft av ing­e­fä­ra/coca-co­la. I Träd­gårds­hal­len i Års­ta finns al­la möj­li­ga sor­ters blom­mor och väx­ter och mix­en av dof­ter­na är en fröjd för nä­san. 1962 bygg­des hal­len som en del av Års­ta par­ti­hal­lar.

– Par­ti­han­dels­om­rå­det be­hövs för att få en bätt­re kommunikation hand­la­re emel­lan ge­nom att sam­la allt på en plats, sä­ger Jo­nas Nilsson, vd för Träd­gårds­hal­lar­na.

En­da par­ti­hal­len

Det är ba­ra bransch­fö­re­tag som får hand­la i Träd­gårds­hal­len, med syf­te att säl­ja blom­mor­na vi­da­re. 80– 90 pro­cent av blom­mor­na som

säljs här är im­por­te­ra­de från and­ra de­lar av Sve­ri­ge el­ler från ut­lan­det. Träd­gårds­hal­len är den en­da par­ti­hal­len i Stock­holm för blom­för­sälj­ning. Där­för är det en bra sam­lings­punkt för att träf­fa och pra­ta med bå­de od­la­re och and­ra kol­le­ger i bran­schen. Hit kom­mer kö­pa­re från he­la Stor­stock­holm. En av dem är Åsa Blom­berg.

Med sitt pas­san­de ef­ter­namn är hon är här för att kö­pa blom­mor till bu­ti­ken Bloms­ter­tid på Ös­ter­malm. Hon har kom­mit hit i 22 år och är här näs­tan var­je dag. I sin vagn har hon bland an­nat Cho­klad­blom­mor som ska säl­jas i bu­ti­ken.

– Sam­spe­let här i hal­len är jät­te­vik­tigt, ut­an den är vi bloms­ter­för­säl­ja­re ingen­ting. Sen är det väl­digt ro­ligt att träf­fa and­ra kol­le­ger ock­så, be­rät­tar Åsa.

Olag­lig tipp­ning

Det går bra för Träd­gårds­hal­len och Jo­nas Nilsson ser in­te nå­gon av­matt­ning på ef­ter­frå­gan på blom­mor i Sve­ri­ge. Dock be­rät­tar han att ett åter­kom­man­de pro­blem för par­ti­hal­lar­na är den dump­ning av so­por som sker i om­rå­det, nå­got som hål­lit på i fle­ra år. Trots att de in­te får, tip­par vis­sa hand­la­re och trans­por­tö­rer in­om livs­me­del si­na gam­la va­ror som in­te läng­re kan säl­jas en bit bort i om­rå­det, och las­tar se­dan bi­len med nya frä­scha va­ror.

– Vi är låsta i dag, vi kan in­te in­häg­na om­rå­det då fle­ra fö­re­tag, ho­tell och re­stau­rang­er ver­kar i om­rå­det. Men vi är in­te hel­ler tillåt­na att sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror. Vi be­hö­ver po­li­sens hjälp att beiv­ra det här, men de har in­te tid, sä­ger Jo­nas.

I Träd­gårds­hal­len finns Jär­na Ro­sen och od­la­ren Ro­bert Johns­son. Han är Sve­ri­ges sista kom­mer­si­el­la od­la­re av snitt­ro­sor. I sin träd­gård i Jär­na har han 5 000 kvadrat­me­ter för ro­sor, och li­ka många kvadrat­me­ter för si­na gur­kor. Här od­las även den vack­ra vi­ta Aus­tin­ro­sen, som är van­lig i bröl­lops­bu­ket­ter. Fak­tum är att hans ro­sor an­vän­des i al­la brud­bu­ket­ter på de tre kung­a­bar­nens bröl­lop.

– Det är kon­kur­ren­sen från im­port­ro­sor­na som har gjort att folk har slu­tat od­la snitt­ro­sor i Sve­ri­ge. Det är li­te bit­tert men jag käm­par på, jag od­lar för kva­li­té, in­te kvan­ti­tet, sä­ger Ro­bert.

Sam­spe­let här i hal­len är jät­te­vik­tigt, ut­an den är vi bloms­ter­för­säl­ja­re ingen­ting. Sen är det väl­digt ro­ligt att träf­fa and­ra kol­le­ger ock­så

VARIATION. Det finns fle­ra sor­ters doft­pe­lar­go­ner. Vad sägs som ci­trus el­ler ing­e­fä­ra/coca-co­la?

AUS­TIN­RO­SEN. Ro­bert Johns­sons väl­kän­da ro­sor har an­vänts i kron­prin­ses­san Victo­ria, prin­ses­san Ma­de­le­i­ne och prin­ses­san So­fi­as brud­bu­ket­ter.

FÄRSKVARA. Träd­gårds­hal­len är stans en­da par­ti­hall för bloms­ter­för­sälj­ning. Många bloms­ter­för­säl­ja­re kom­mer re­dan vid 05 på mor­go­nen för att få tag på de bäs­ta blom­mor­na att säl­ja vi­da­re.

FO­TO: ER­IK SIMANDER

GÖR STJÄLK FÖR SITT NAMN. Åsa Blom­gren har kom­mit till Träd­gårds­hal­len i 22 år och tyc­ker det är kul att träf­fa kol­le­ger i bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.