12 FRÅ­GOR TILL ...

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholms Helg -

Johan T Karls­son, man­nen bakom electro­pop­fe­no­me­net Fa­mil­jen är till­ba­ka med nytt al­bum ef­ter någ­ra års tyst­nad. In­för spel­ning­en på Trädgården den 30 maj und­rar vi hur det lig­ger till med ner­ver­na.

Var­för var det så länge se­dan vi hör­de nå­got från dig?

– För att jag har levt li­vet, bli­vit för­äl­der två gång­er och job­bat med and­ra mu­si­ka­lis­ka pro­jekt.

Hur ner­vös kan du bli in­nan du ska upp för en spel­ning på scen?

– Väl­digt li­te fak­tiskt. Men de gång­er jag blir ner­vös så blir det all­tid en ex­tra ro­lig spel­ning.

När sa du se­nast nå­got rik­tigt elakt till nå­gon, och se­dan ång­ra­de dig?

– Jag skrek väl­digt fu­la ord till vår tur­né­le­da­re när han tvär­ni­ta­de med vår tur­né­buss så att al­la i bi­len spill­de ut vå­ra drin­kar. Ång­ra­de mig di­rekt och bad om ur­säkt. Svårt val det där, att kroc­ka el­ler spil­la ut någ­ra drin­kar ha­ha.

Blir du upp­rörd om nå­gon spoi­lar fil­mer för dig?

– Ja som fan!

Vad räd­dar du först om det bör­jar brin­na?

– Hem­ma: Fa­mil­jen. I stu­di­on: Min Moog Voya­ger.

Be­skriv ”Så myc­ket bätt­re” i en me­ning?

– Show­biz.

Se­nas­te du kill­gis­sa­de så hand­la­de det om...?

– Kill­gis­sa! Ha­ha, jag fick goog­la or­det... Det gör jag i är­lig­he­tens namn fak­tiskt ald­rig. Jag har inga pro­blem att er­kän­na att jag in­te vet el­ler fat­tar.

Den gång­en du skic­ka­de till­ba­ka mat på en re­stau­rang, så var det för att…?

– Den var för då­ligt sal­tad.

Vad be­stäl­ler du all­tid i ba­ren?

– Gu­in­ness.

Hur är publi­ken på Trädgården, egent­li­gen?

– Ing­en aning men jag hop­pas på röj, in­te ba­ra stå och glo.

En låt som all­tid får dig att dan­sa?

– ” Get Get Down” med Paul John­son.

Var bor du och vad är sämst re­spek­ti­ve bäst med att bo just där?

– Jag bor i Bagar­mos­sen och det bäs­ta med det är att det är väl­digt blan­dat folk där. Det känns som att jag bor nä­ra verk­lig­he­ten, det gjor­de jag ald­rig i Mid­som­mar­kran­sen som jag bod­de i in­nan. Det säms­ta med Ba­gis är att det kan va stö­kigt ibland men det har bli­vit bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.