Så ska Eriks­dals­ba­det gö­ra ”fäng­el­se­poo­len” trev­li­ga­re

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Stockholms Helg - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Mind­re ”fäng­el­se-käns­la”, nya sol­sto­lar och kli­mats­mar­ta­re bas­säng­er. Det är någ­ra av må­len när Eriks­dals­ba­det ska frä­schas upp.

Det är Eriks­dals­ba­dets ut­sim­nings­del, som sit­ter ihop med även­tyrs­ba­det, som snart kan få en re­jäl ma­ke­o­ver. Idrotts­för­valt­ning­en har näm­li­gen sett över ba­dets ener­gi­för­sörj­ning, och pla­ne­rar nu att in­stal­le­ra en bas­säng­täck­ning att läg­ga över bas­säng­en nat­te­tid när ing­en är där, för att spa­ra ener­gi.

En så­dan an­ord­ning, i form av ex­em­pel­vis en duk som au­to­ma­tiskt dras fram ef­ter stäng­nings­tid, skul­le gö­ra att sta­den spa­rar in minst 300 me­ga­wat­tim­mar om året – el­ler 300 000 kro­nor om vi pra­tar re­da peng­ar. Men det kan hand­la om än­nu mer, be­ro­en­de på hur kall vin­tern blir, sä­ger Yas­si­ne Ka­zi-Ta­ni, idrotts­för­valt­ning­en, om pro­jek­tet som pre­cis har star­tat.

När en så pass stor för­änd­ring än­då görs, pas­sar sta­den på att ock­så frä­scha upp och för­nya kring själ­va bas­säng­en.

– Vi kom­mer bland an­nat by­ta ut sta­ke­tet, det har li­te fäng­el­se-käns­la över sig nu, man kan kän­na sig li­te in­stängd. Vi kom­mer att gö­ra det trev­li­ga­re och öpp­na­re, sä­ger Yas­si­ne Ka­zi-Ta­ni.

Eriks­dals­ba­dets an­lägg- nings­chef Ma­rie Hol­mqvist gläds åt upp­rust­ning­en.

– Det är ener­gi och mil­jö som är i fo­kus, men det är en 17 år gam­mal bas­säng så det är helt klart vet­tigt att re­no­ve­ra den när man än­då gör en så­dan här sats­ning. Det kom­mer kän­nas fräscht, sä­ger Ma­rie Hol­mqvist.

To­talt be­räk­nas upp­rust­ning­en gå på fy­ra mil­jo­ner kro­nor, peng­ar som ska tas av den så kal­la­de kli­mat­mil­jar­den, som ska gå till kli­mat­för­bätt­ran­de åt­gär­der in­om sta­dens re­gi. Idrotts­för­valt­ning­en hop­pas kun­na ha ge­nom­fört för­änd­ring­ar­na se­nast vid års­skif­tet.

POPPIS PÖL. Po­pu­lä­ra Eriks­dals­ba­det ska få sig ett lyft, åt­minsto­ne del­vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.