Prep­pa hem­met för kris

Tidningen Liljeholmen / Älvsjö - - Hemma - Pa­trik Wirén

Hur be­hö­ver jag rus­ta mitt hem för att kla­ra en kris­si­tu­a­tion? Vi ställ­de frå­gan till MSB med an­led­ning av en ny bro­schyr som näs­ta vec­ka skic­kas ut till al­la hus­håll i lan­det. I mån­dags bjöd MSB, Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, in till press­kon­fe­rens i si­na lo­ka­ler på Kungs­hol­men. An­led­ning­en var bro­schy­ren ”Om kri­sen el­ler kri­get kom­mer” som på upp­drag av re­ge­ring­en skic­kas ut till al­la hus­håll i lan­det un­der näs­ta vec­ka. Ge­ne­ral­di­rek­tör Dan Eli­as­son för­kla­ra­de att syf­tet är att gö­ra oss bätt­re för­be­red­da på allt från all­var­li­ga olyc­kor, ex­tremt vä­der och it-at­tac­ker till mi­li­tä­ra kon­flik­ter.

– Med glo­ba­li­se­ring­en och di­gi­ta­li­se­ring­en har vår sår­bar­het ökat och då är det vik­tigt att vi får ut den här in­for­ma­tio­nen, sa han in­för det sam­la­de pressupp­bå­det.

Mås­te in­te kö­pa kött­kon­ser­ver

Ef­ter press­kon­fe­ren­sen kon­sta­te­rar An­na Telj­fors, kom­mu­ni­ka­tör på MSB med stor kun­skap om hem­be­red­skap, att stock­hol­mar­na ge­ne­rellt är då­ligt rus­ta­de för en kris­si­tu­a­tion. Trots de se­nas­te årens po­pu­lär­kul­tu­rel­la prep­ping-trend.

– Här för­vän­tar vi oss att allt fun­ge­rar me­dan den som har hus på lan­det är bätt­re för­be­redd. Vi be­hö­ver gå In­till sig har hon ett bord där hon pla­ce­rat ex­em­pel på sa­ker som kan va­ra bra att ha hem­ma. Här finns bland an­nat tänd­stic­kor, ljus, ligg­un­der­lag, storm­kök och kros­sa­de to­ma­ter.

– Vad gäl­ler mattip­sen har vi mo­der­ni­se­rat lis­tan och fö­re­språ­kar att man ska hand­la det man van­ligt­vis äter, som de här tor­til­la­brö­den. Man mås­te in­te kö­pa kött­kon­ser­ver ut­an kan till ex­em­pel ko­ka pas­ta di­rekt i kros­sa­de to­ma­ter. Ett an­nat tips är att an­vän­da grill­plat­sen i om­rå­det där du bor.

Vad är all­ra vik­ti­gast att ha hem­ma?

– Ra­di­on, så att du får ve­ta vad som hän­der. Ren­sa in­te ut din gam­la ra­dio, ut­an se till att ha en kvar. Det är där­i­från du kom­mer få all vik­tig in­for­ma­tion un­der en kris, dess­utom tar in­te bat­te­ri­er sär­skilt stor plats för den som bor trångt. Vad gäl­ler vatt­net tror jag in­te att al­la kan ha sto­ra dun­kar hem­ma, men någ­ra PET-flas­kor är bra att ha i fry­sen, sä­ger hon.

An­na Telj­fors fram­hä­ver fram­för allt vik­ten av att gran­nar sam­ar­be­tar och hop­pas att be­red­skaps­frå­gor­na ska bli mer när­va­ran­de för sta­dens bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. Att folk mer än ti­di­ga­re bör­jar re­flek­te­ra över de här frå­gor­na.

– Ett tips är att gö­ra ett tan­ke­ex­pe­ri­ment: hur skul­le vi kla­ra oss ut­an vat­ten och el någ­ra da­gar? Tänk bort ström­men och se hur det går, fö­re­slår An­na Telj­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.